Правителството прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение

22/10/2014
 
         Министерският съвет прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. Според данните на Министерството на образованието и науката през учебната 2000/2001 година общият брой на учениците в професионалното образование е 186 135, а през 2013/2014 година в тези училища се обучават общо 140 882 ученика. Т. е., за последните 14 години учениците в професионалните гимназии са намалели с близо 25 000, което налага предприемането на спешни мерки за стимулиране на учениците да се насочват към професионалното образование.
        Целта на Стратегията, от една страна, е да се осигурят висококвалифицирани кадри за бизнеса, а от друга – да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства, както и да се даде възможност на възрастни да получат квалификация по определена специалност в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение, за да се реализират на пазара на труда.
        В Стратегията е отделено внимание на осигуряването на качествено и ефективно професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение). То се осъществява чрез партньорство между професионални училища, колежи или центрове за професионално обучение и един или няколко работодатели. Така успоредно с подобряване на практическата подготовка, ще се постигне и повишаване на адаптивността и възможностите за заетост на обучаваните. Ще се създадат и предпоставки за подобряване на материалната база за подготовка, която да бъде съобразена със съвременните изисквания за обучение по съответната професия.
       Ще се доизгражда и усъвършенства системата за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Ще се въведе кредитна система в професионалното образование за улесняването на трансфера, признаването и натрупването на индивидуални резултати от ученето.
        В Стратегията се предвижда осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги по кариерно ориентиране на учениците чрез утвърждаване на мрежата от центрове за кариерно ориентиране в училищното образование. Предвижда се и въвеждането на „защитени“ професии, което също ще бъде мярка за удовлетворяване на потребностите от работна сила. Заедно с повишаване на привлекателността на професионалното образование, мерките предвиждат и по-добра квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри като се увеличава броят на младите учители. Целта е да се преодолее сега съществуващото застаряване на преподавателите.
       Чрез мониторинг и прогнозиране на потребностите от умения на национално равнище, периодично ще се актуализира и допълва Списъкът на професиите с нови професии и специалности. Стратегията е съобразена с целите на Стратегията „Европа 2020“. Средствата за изпълнението й ще се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджетите на отговорните институции и чрез националните програми и/или чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
        За постигане целите на Стратегията, в шестмесечен срок след утвърждаването й ще се разработи План за изпълнението на дейностите във времеви график, с посочване на институции, източници на финансиране и очаквани резултати. Предвижда се актуализация на Плана на всеки две години с отчитане на постигнатите резултати и при необходимост въвеждане на мерки за подобрение на изпълнението.