Одобрен е проектът на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

24/9/2014
 
            Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Решението е основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия за одобряване на документа. Приетият вариант отчита в пълна степен позицията на службите на ЕК, както и получените от Комисията формални коментари по проекта. От всички оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е с най-голяма степен на готовност за стартиране през новия програмен период.
         Оперативната програма поставя фокус върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Приоритет са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите съобразно нуждите на бизнеса. Програмата ще допринесе за намаляване на бедността и ще насърчи социалното включване. Тя ще инвестира в модернизацията на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването.
           Заложеният бюджет на програмата е в размер на 2,136 млрд. лв., включително националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.