Промени в нормативната уредба водят до облекчаване на административни тежести и повишаване на контрола при посредническата дейност по наемане на работа

24/9/2014
 
          Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, с които нормативният акт се привежда в пълно съответствие с Директива 2006/123/ЕО, съобщават от правителствената пресслужба. Измененията водят до намаляване на финансовите разходи и времето, необходимо за издаване на документи за регистрация на посредниците, което ще доведе до намаляване на регулаторната тежест и административните разходи за бизнеса. Създават се предпоставки за повишаване на ефективността на контролната дейност и до подобряване на взаимодействието между институциите, което да гарантира качеството на предоставяните услуги.
                 С промените в Наредбата се разширява обхватът на лицата, които могат да осъществяват посредническа дейност, като се включват лицата с право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИП или на Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в България. Регламентират се условията и редът за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта на територията на страната, както и безсрочно действие на регистрацията за посредническа дейност по наемане на работа.
               Промените облекчават режима за регистрация на лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, като отпада изискването за представяне на свидетелство за съдимост и проект на посреднически договор между посредника и търсещото работа лице. Отменя се регистрацията на посредническите договори, сключени с чужд работодател/корабопритежател, и отпада таксата, събирана за регистрацията им.
            Допълват се нарушенията, при констатирането на които регистрацията за извършване на посредническа дейност се прекратява. Това ще става и при неспазване на изискванията за завършено образование или за наличието на трудов стаж при извършване на посредническа дейност по наемане на работа, при допускане на дискриминация при осъществяване на дейността, при нарушаване на изискванията за предоставяне на информация за свободните работни места и съответните длъжности на търсещите работа лица, както и на изискванията за осигуряване на работа на българските граждани в друга държава съобразно националното й законодателство, при липсата на уведомяване на Агенцията по заетостта за настъпили изменения и/или допълнения в документите, послужили като основание за регистрация и при промяна на адресите на офисите, където се предоставят посреднически услуги.