Над 20 читалища от област Силистра с допълнителни държавни средства през 2014 г.

1/8/2014
              За първи път от години министерството на културата на Република България дава допълнително 3,9 млн. лева на читалища в 237 общини по направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства”. Къде в област Силистра ще отидат парите“? В община Алфатар: НЧ "Ведрина 1948" – гр. Алфатар, кв. Попово; община Главиница: в селата Сухиндол, Черногор и Зафирово; община Дулово: НЧ "Никола Йонков Вапцаров 1895" – гр. Дулово, и в селата Грънчарово, Черник, Паисиево и Колобър; община Силистра: селата Калипетрово, Сребърна и  Проф. Иширково; община Ситово: селата Ситово, Искра и Любен; община Тутракан: селата Нова Черна и Търновци. Средствата са между 3 хил. и  21, 5 хил. лв в зависимост от големината на населеното място и необходимите средства.
                   Други читалища от областта получават средства в направление "Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд": читалищата в населените места Дулово, Черник, Водно, Окорш и Овен (община Дулово - между 1 000 и 3 000 лв), както и читалището в село Шуменци., община Тутракан. В пет читалища от общините Дулово (в селата Върбино, Скала, Водно и Прохлада), в Тутракан - село Шуменци, са разпределени пари в направление "Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер" - между 600 и 2 500 лева.
            Първата сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. бе обявена на 15.05.2014 г. Бяха изработени, утвърдени и разпространени Правила за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г., както и съпътстващите ги проектни фишове по три направления за кандидатстване. Определената сума за разпределение възлизаше на 4 млн. лв и е от централния бюджет на Република България и се предоставя чрез бюджетите на общините. Средствата са предназначени за частични ремонти, художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд; закупуване на техническо оборудване, библиотечен и друг софтуер. Допълнителното финансиране е за проектите,  одобрени в конкурсна сесия и в съответствие с Правилата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища. В сравнение с предишни години: през 2010 г. са предоставени 2, 5 млн. лева, през 2011 г. – 1, 6 млн. лева, а през 2012 и 2013 г. не са отпускани средства по този начин.
          За 2014 г., на конкурсен принцип целеви финансови средства се предоставят за следните три тематични области: частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства – искана финансова подкрепа в размер до 30 000 лв.; художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд – искана финансова подкрепа в размер до 20 000 лв., в това число до 5 000 лв. за попълване на библиотечния фонд; техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер – искана финансова подкрепа в размер до 5 000 лв. 
          Подадените проекти са от 1 188 читалища на обща стойност 40 млн. лв. На първата конкурсна сесия са отпуснати и разпределени средства в размер общо на близо 4 млн. лв., разпределени между 773 читалища по направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства“ - 402 читалища, на които ще бъдат предоставени средства в размер на 3, 2 млн лв.; по направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд“ – 283 читалища в размер на 567 хил. лв.; по направление „Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер“ – 85 читалища в размер на 94, 1 хил. лв. Оставащата сума за втората сесия е в размер на 89 046 лв. След публикуване на постановлението съгласно утвърдената практика Министерството на финансите ще осъществи нужната корекция по бюджетите на съответните общини, а от своя страна Министерството на културата ще уведоми както общините, така и читалищата за размера на отпуснатите средства, и направлението, за което те се предоставят.