Изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация на учителите предвижда Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

21/5/2014
          Правителството прие Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.). Документът определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите. Стратегията предвижда изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация, финансово и информационно-техническо обезпечаване на образователната система, равнопоставеност и конкурентност на квалифициращите институции и организации. Предвиден е комплекс от мерки за актуализиране на механизмите за оценяване и самооценяване на учителя и неговия труд, както и специални мерки и политики за младите педагогически кадри – за мотивирането, привличането и задържането им в професията и за осигуряване на възможности за професионалното им развитие.
        Стратегията предвижда създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагогическите кадри. В нея е залегнало също актуализиране на учебни планове и програми на висшите училища, по които се обучават студенти за придобиване на професионална квалификация „учител”, съгласуване на продължаващата квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка с изискванията на бизнеса, разработване на система на модулен принцип за дистанционно обучение на педагогическите кадри.Стратегията въвежда единна система за контрол при подготовката, продължаващата квалификация на педагогическите кадри, както и система за контрол на качеството на труда, професионалното и кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри и до включване на учителската професия в списъка на регулираните професии в Република България.
         За постигане на целите на стратегията се предвижда приемането на план за изпълнение на дейностите със срокове, отговорни институции, източници на финансиране и очаквани резултати. Той ще се актуализира на всеки две години като ще отчита постигнатите резултати и при необходимост в него ще се въвеждат допълнителни мерки за подобрение на изпълнението. Проектът на стратегия беше публикуван за публично обсъждане в интернет страницата на МОН (www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=62).
      Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г. Допълнителните средства се предоставят за закупуване на учебни помагала за децата от подготвителна група, на учебници и учебни помагала за учениците от Iдо IVклас, учебници за учениците от Vдо VIIклас, както и за отпечатване на брайлов шрифт на учебници за учениците с нарушено зрение.