110 одобрени работни места по Национална програма "Сигурност" в област Силистра

20/5/2014
           През настоящата година в област Силистра са определени 110 работни места при реализацията на Национална програма “Сигурност”, стана ясно от писмо на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта от 10.05.2014 г. Те ще бъдат разпределени по населени места. Съгласно договореностите с МВР не се допуска наемане на безработни лица в населени места с трайно полицейско присъствие, както и извършване на охрана от 1 лице на една смяна. Окончателното определяне на населените места, в които ще се назначават безработни лица, се съгласува между Областна администрация и ОД на МВР. Разпределението на работните места е в зависимост от броя на населените места по общини. Областният управител подава заявка за работните места по населени места в Дирекция “Бюро по труда” - Силистра, която я препраща в останалите бюра по труда – в Тутракан и Дулово. С това стартира процедурата за подбор на безработните лица, необходими за програмата.
          Съгласно процедурата за реализация на НП „Сигурност“ ДБТ в Силистра обявява на информационното си табло свободните работни места и изискванията към безработните лица за заемане на длъжността. Кандидатите трябва да притежават минимум основно образование, да са физически здрави, да не страдат от психично заболяване, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Кандидатите декларират, че отговарят на посочените изисквания, а при подписване на трудов договор за работа по Програмата, одобрените кандидати представят съответните документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства. ДБТ извършва подбор и изготвя списък с лица, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, който се изпраща на ОД на МВР за съгласуване. ОД на МВР съгласува списъка на подходящите кандидати и го представя на работодателя и ДБТ, след което ДБТ насочва към работодателя безработните лица от съгласувания списък.