Законовата регламентация на договорите за стажуване е отразена в Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

23/4/2014
 
 
        Правителството одобри актуализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. Чрез нея в Плана са отразени приетите промени в Кодекса на труда за регламентиране на договора за стажуване, работата по Националната стратегия за учене през целия живот, подготвянето на план за изпълнение на Стратегията за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система и др.
В актуализирания План са взети предвид и техническите препоръки, дадени от Европейската комисия. Конкретизирано е съдържанието на „добро качество” на отправяните към младежите предложения за работа и обучение. Партньорският подход за активиране и интегриране на пазара на труда, който е в основата на изпълнението на Плана, е допълнен с организации, представляващи интересите на младежите от ромски етнически произход, които са сред най-маргинализираните групи на пазара на труда – членове на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и представени в него неправителствени организации.
         Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта бе разработен в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС от април м. г. към държавите-членки да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 г. получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Едновременно с това продължава и работата с младежите на възраст 25-29 г.
        Изпълнението на Националната гаранция за младежта стартира през януари 2014 г. с изпълнението на мерки и програми, финансирани със средства от държавния бюджет. Вече са налице и конкретни резултати от целенасочената работа с младежите. Приети и обнародвани са промени в Кодекса на труда, регламентиращи въвеждането на договор за стажуване, които ще спомогнат за осигуряване на качествени стажове и защита на трудовите права на стажантит. Разработват се планове за изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и на Националната стратегия за учене през целия живот. Изготвен е проект на Концепция за развитието на професионалното образование и обучение в България, която следва да бъде одобрена до м. август т. г. На всеки новорегистриран безработен младеж се изготвя индивидуален план за действие в деня на регистрацията, който се допълва в процеса на работа с младежа. В зависимост от профила им, на повече от 7300 младежи са предоставени посреднически услуги – подпомагане за самостоятелно търсене на работа, консултиране за професионално развитие, консултиране за работа по междуправителствени спогодби и EURES, информиране за обявени свободни работни места и изискванията за заемане, консултиране за програми и мерки за заетост и обучение, консултиране за възможностите за включване в проекти по ОП РЧР, насочване за включване в групови мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране, консултиране за професионално развитие.
      През първите два месеца на годината 6148 младежи до 29 г. са започнали работа на първичния пазар на труда (от тях 2623 са на възраст до 24 г.). Общо започналите работа младежи представляват 24% от всички започнали работа през първите два месеца на годината безработни, при условие, че младежите представляват по-малко от 19% от всички безработни. От началото на годината повече от 1500 младежи са участвали в ателиета за търсене на работа към бюрата по труда, където са усвоили знания и умения за кандидатстване за работа.