Осигурени са 4 350 000 лв. за насърчаване на иновационната дейност на малките и средни предприятия

23/4/2014
 
         Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката в размер на 4 350 000 лв. Средствата са предвидени за финансово осигуряване на две приоритетни области от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. С тях ще бъдат обезпечени дейности, свързани изключително с насърчаване иновационната дейност на предприятията. Това са членството на България в Европейската космическа асоциация (ЕКА), създаването на Акселератор България в Силициевата долина, реализацията на проектите „Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията – ваучерна схема“ и „Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“.
         Присъединяването на България към ЕКА има за цел да осигури достъп на българските предприятия и научни организации до пазара на космически дейности, който се характеризира с висока степен на иновативност, внедряване на нови технологии и услуги. Проектът „Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията – ваучерна схема“ е насочен към предоставяне на технологични знания от висши училища и научни организации към микро, малки и средни предприятия за решаване на проблеми от приложен характер чрез придобиване на знания, свързани с иновация на процеси, продукти и услуги. Проектът „AcceleratorBulgariainCalifornia” е фокусиран върху технологичното развитие на българските МСП от секторите ИКТ, lifescience, нанотехнологии и др. и стъпването им на чуждестранни пазари. Четвъртият проект – „Техностарт”, цели създаване на иновативни стартиращи студентски фирми, като по този начин ще бъде подкрепено не достатъчно развитото предприемачество на университетско ниво.
       Четирите вида дейности ще допринесат за създаване на стартиращи иновативни предприятия, ще засилят връзката предприятия-наука с цел внедряване на нови и/или подобрени продукти, услуги и технологии на пазара и ще осигурят достъп до финансиране на български МСП и научни организации до пазара на високотехнологични продукти и услуги.