4 млрд. и 183 млн. лева са изплатени по европейските фондове за последните десет месеца

17/4/2014
 
         На 4 183 649 416лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ на база на данни, подадени от съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства. За ускорените темпове на усвояване на европейски средства говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца. 
Оперативна програма
Реално изплатени суми 01.06.2013-10.04.2014 (лева)
Транспорт
                    469 190 068,33 лв.
Околна среда
                 1 043 764 007,37 лв.
Регионално развитие
                    621 596 915,46 лв.
Конкурентоспособност
                    360 037 659,26 лв.
Техническа помощ
                      19 625 121,44 лв.
Развитие на човешките ресурси
                    637 423 288,85 лв.
Административен капацитет
                      56 074 370,45 лв.
ПРСР
                    963 391 909,91 лв.
ОПРСР
                      12 546 075,34 лв.
ОБЩО
   4 183 649 416 лв.
 
 
Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове. На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5%, а към 31 март 2014 г. техният размер възлиза на 53,6%. (Сертифицираните разходи в размер на 34,5% са за период от 75 месеца, считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.) 
За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна програма „Околна среда“ бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е ръстът и при оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Техническа помощ“.
Оперативна програма
Процент на сертифицираните пред ЕК разходи - дял ЕС към 31.03.2013
Процент на сертифицираните пред ЕК разходи - дял ЕС към 31.03.2014
Транспорт
41,8%
52,8%
Околна среда
10,7%
27,2%
Регионално развитие
27,4%
49,3%
Конкурентоспособност
41,2%
58,7%
Техническа помощ
23,7%
49,5%
Развитие на човешките ресурси
23,4%
56,6%
Административен капацитет
31,2%
48,8%
ПРСР
53,3%
69,0%
ОПРСР
44,8%
47,7%
ОБЩО
34,5%
53,6%
 
Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика ще подпомогнат работата на бизнеса, местната власт и ще дадат пряко отражение върху живота на гражданите.  
Оперативна програма
Средства за сертифициране до 31.12.2014 г. - дял ЕС
Транспорт
                       281 904 418,52 €
Околна среда
                       374 060 394,59 €
Регионално развитие
                       288 315 463,97 €
Конкурентоспособност
                       124 048 929,64 €
Техническа помощ
                           8 669 678,70 €
Развитие на човешките ресурси
                       151 713 963,35 €
Административен капацитет
                         28 659 209,67 €
ПРСР
                      395 975 105,22 €
ОПРСР
                        21 262 125,90 €
ОБЩО
     1 674 609 289 €