Министерският съвет и Държавната агенция за закрила на детето с програма за национална кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“

14/4/2014
 
         „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“ е темата на програмата на нова национална кампания през 2014 г., съобщиха от Държавна агенция за закрила на детето към МС на Република България. Нейното мото е „Да предпазим живот! Да променим мисленето!“ Кампанията отразява виждането, че възрастните хора са отговорни за основното право – правото на живот и развитие на децата.  За целта се провокира целият комплект от институции и средища,  вкл. медиите, както и самите деца, да участват в инициативи, променящи средата и културата на поведение.
          Какво ще се постигне? Ще се повлияе, помогне, подкрепи и ускори процесът на обществена ангажираност във връзка с предотвратяване на наранявания сред децата; разработка и наблюдение на планове за действия чрез приемане, прилагане и изпълнение на програми за безопасност на децата, основани на доказани добри практики на европейско и национално равнище. Какво съдържа програмата? Предвиден е национален конкурс за детска рисунка и фотография/колаж на тема „Победи опасността“, за да се провокира интерес към темата за битовия травматизъм сред децата и възрастните, като се насочи вниманието им, предвид създаване на условия за безопасност. Конкурсът е за деца от 5 до 18 г. като срокът за получаване на творбите е в периода 23 април – 1 ноември 2014 г. Награждаването е на 1 ноември 2014 г. Регламентът, формулярът за кандидатстване и приложението „Наръчник за детска безопасност“ са на адрес в интернет: www.sacp.government.bg.
          „В подкрепа на детската безопасност“ се нарича конкурсът за реализирани през 2014 г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата. С него се цели да се сложи акцент върху инцидентите и битовия травматизъм сред децата. Целевата група са ЦДГ, училища, читалища, клубове и школи, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти. Срокът за подаване на заявления е в периода 23 април – 3 ноември 2014 г. Награждаването е на 20 ноември 2014 г. Регламент и заявления по образец на интернет адрес www.sacp.government.bg.
           В програмата е намерено място и за работни срещи на тема „В подкрепа на детската безопасност“, които ще популяризират кампанията и ще насърчат инициативите. В срещите ще участват представители на областни и общински администрации, РИО на МОН, териториални структури на МВР, МЗ, Държавна агенция за закрила на детето, НПО, медии и др. Включването на темата „Осигуряване на правото на живот и развитие на детето в сигурна и безопасна среда“ като нова стратегическа цел в Националната програма за закрила на детето през 2014 г. ще спомогне за извеждане на приоритетни области. На тяхна база ще е годишният план с конкретни мерки и дейности, които ще бъдат предприети от страна на отговорните институции.