Стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво

8/4/2014

       България е една от първите страни в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление. Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. С Етикета се удостоверява, че управлението в общината отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите. Срокът на валидност на Етикета е 2 години. След изтичането на този срок наградените общини могат да кандидатстват отново.

      Главна цел на процедурата е да се насърчават усилията на местните власти и  благородно съревнование между тях за ефективни политики, насочени към  отговорно и развиващо се местно самоуправление. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на Министерството на регионалното развитие. Национален орган, акредитиран от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, граждански организации, академични среди и др. В България вече се проведоха две процедури за присъждане на европейския приз. През 2011 г. с Етикета бяха удостоени първите 13 български общини, а през 2013 г. високото отличие получиха 16 общини, доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.

     Носителки на Етикета по Първата процедура от 2011 г. са общините: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище. Общините, на които е присъден Етикетът за 2013-2015 г. по Втората процедура, са: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище. С решение от 24 февруари 2014 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Третата процедура. Тя ще се проведе в периода 06.03.2014 – 30.04.2015 г. Срокът за кандидатстване на общините е от 10.04.2014 г. до 31.07.2014 г. Четиримесечният срок дава възможност общините да подготвят добре документите си.

      СРОКОВЕ по приетия план-график на Третата процедура: Набиране на кандидатури на общините: 0 април – 31 юли 2014 г.; Набиране и обучение на независими експерти за оценка на кандидатурите: септември – декември 2014 г.; Оценяване на кандидатурите на общините: 05 януари – 16 февруари 2015 г.; Заседание на Комисията за вземане на решение за присъждане: 5 – 10 март 2015 г. Финално заседание на Комисията за присъждане на Етикета: до 30 април 2015 г.; Официална церемония по връчване на Етикета на  общините: Началото на м. май 2015 г. Всички общини ще получат индивидуални покани да се включат в конкурса! На електронните страници на МРР, НСОРБ и Портала за децентрализация ще бъдат публикувани обява за срока за кандидатстване,  изискванията и необходимите документи за кандидатстване.