Информационна среща по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" в гр. Велико Търново

20/3/2014
 
       На 21 март (петък) 2014 г. ст 10:00 ч.в Заседателна зала 314 на Областна администрация - Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, пл. Център № 2, е една от 6-те информационни срещи в районите за планиране в страната по проект № ВС161РОООЗ - 4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Поканата е  от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП). Лице за контакт от страна ка ИАНМСП е Лана Мумджиева, старши експерт "Връзки с обществеността" - ст. тел. 02 940-79-97, моб. тел. 0873 937 010. Срещата е от значение  за представителите на малките и средните предприятия от Северен централен район за планиране, за да бъдат информирани за ползите на проекта, свързани с повишаване на експортния потенциал, което на свой ред би допринесло за развитието на бизнеса в региона.
       Целта на проекта, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е укрепване и разширявана на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании. В рамките на срещата експертите на ИАНМСП ще запознаят представителите на бизнеса от Северен централен район за планиране с възможностите, които се предоставят по проекта, в това число условията за участие на фирмите в специализирани международни изложби и панаири; в бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни; в регистриране и получаване на информация, предоставяне на разработения по проекта национален експортен портал www.export.government.bg.