Потребителят е в центъра на правителствената Стратегия за развитие на електронното управление в България

19/3/2014
 
          Министерският съвет прие Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020). В центъра й е поставен потребителят като основен фактор в процесите на комуникация и услуги в електронна среда. Стратегията за развитие на електронното управление съдържа анализ на настоящото състояние; визия на електронното управление в България; стратегически цели; секторни политики за е-управление; дейности за постигане на целите; координация и управление на изпълнението на стратегията; модел на е-управление; информационен и технологичен модел. 
           Електронното управление в документа се разглежда като обхващащо четири основни направления за комуникация и услуги:
-         „администрация-граждани” – включва съвременни интернет и интранет WEBбазирани решения, съчетани с традиционните средства за осигуряване на широк достъп, които да водят до качествени промени в условията за комуникиране и предоставяне на услуги за гражданите;
-         „администрация-бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират процесите и деловите отношения между администрацията и различните икономически субекти;
-         „администрация-администрация” – включва развитие на информационните технологии в национален и междудържавен аспект с оглед на ефективно взаимодействие между различните административни структури;
-         вътрешноведомствена ефективност и ефикасност – включва организиране и оптимизиране на бизнес процесите, на отношенията „администрация-служители” и на комуникацията в отделните административни структури.
         Проектът на пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България, който се предвижда да бъде одобрен до края на април, ще дефинира конкретни мерки, дейности, проекти, срокове и финансови ресурси, необходими за постигане на стратегическите цели за предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, за трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси, за популяризиране, достъп и участие в електронното управление.
        С решението за приемане на стратегията правителството възложи на компетентните органи да изготвят и внесат за разглеждане в Министерския съвет на секторни стратегии за развитие на електронното управление в областта на политиката, демокрацията и гражданското общество; правосъдието; обществената сигурност и борбата с корупцията; здравеопазването; образованието и ученето през целия живот; науката, иновациите и конкурентоспособността; културата и културното наследство; енергетиката и енергийната ефективност; опазването на околната среда; търговията, пазарите и защитата на потребителите; управлението на предприятия и производствената дейност; инвестициите и финансите; данъците и митата; информационните технологии и индустриите на знанието; транспорта и комуникациите; туризма, спорта и здравословния начин на живот; социалната политика и трудовата заетост; приобщаването и културното многообразие; регионалното, общинското и градското управление; земеделието; международните отношения и българската диаспора; архива и архивирането на документи.
         Проектът на стратегия и мотивите към нея бяха публикувани в интернет страницата на МТИТС, както и в портала за обществени консултации www.strategy.bg. В окончателния текст са отразени част от постъпилите бележки и предложения.