Зинаида Златанова: До края на месец март правителството ще одобри Споразумението за партньорство

26/2/2014
                               
       „Докрая на месец март 2014г. предвиждам Споразумението за партньорство да бъде одобрено от Министерския съвет и изпратено официално чрез системата за електронен обмен на данни с Европейската комисия. На практика по този начин ще започнат официалните преговори.Оперативните програми трябва да бъдат представени до края на месец юни 2014 г.“. Това съобщи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на публичното обсъждане на Споразумението за партньорство за периода 2014 - 2020 г.
      Вицепремиерът определи като много важна стъпка наличието на национална нормативна уредба за прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове. „Към момента са разработени основните проекти на нормативни актове, уреждащи основни въпроси на усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. До края на месец март ще ги внеса за одобряване от Министерския съвет. Успоредно се работи и по проекти на нормативни актове, уреждащи специфични въпроси на усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове като водено от общността местно развитие, интегрирани териториални инвестиции, налагане на финансови корекции. Планирам тяхното разработване да приключи през юни 2014 година“, допълни Зинаида Златанова. Друг много важен момент според вицепремиера е подготовката на системите за управление и контрол. С оглед своевременния старт на програмите, Министерският съвет прие Решение № 792 от 17 декември 2013 г., с което се определят конкретните административни структури и звена, които ще изпълняват функциите на управляващи органи, сертифициращи органи, одитен орган, централно координационно звено, централен информационен офис и централен информационен и координационен офис за Европейските структурни и инвестиционни фондове, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Инициативата за младежка заетост за следващия програмен период 2014 - 2020 г.
       Зинаида Златанова направи подробен отчет за работата по подготовката на Споразумението за партньорство от месец юли 2013 г. досега и подчерта, че Европейската комисия е адмирирала подобряването на документа. „Вярвам, че още в средата на тази година ще започнем прилагането на програмен период 2014 - 2020“, посочи още заместник министър-председателят и министър на правосъдието. Публичното обсъждане на Споразумението за партньорство може да проследите в реално време в интернет на www.eufunds.bg и на www.government.bg.