В Силистра обсъждат "Политики за насърчаване на износа", в София - публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с ЕК

24/2/2014
           На 26 февруари 2014 г., в гр. Силистра ще се проведе семинар на тема "Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране", съобщиха от Областния информационен център в Силистра. Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк-БИФ”. Семинарът е насочен към собственици, мениджъри, финансови и търговски директори, продуктови мениджъри, бизнес консултанти и други търговски специалисти. Завършилите семинара ще познават начините, по които ще могат да намерят своя партньор в чужбина или да представят своя продукт пред външните пазари, както и ще могат да преценят кой начин на финансиране ще е най-изгоден за тях. Семинарът е безплатен и в рамките на един ден: с начало 10 ч. и край в 17 ч. На всички присъстващи ще бъдат раздадени комплект материали, свързани с обсъжданите теми, както и поименни сертификати. Семинарът има и практическа насоченост. По време на събитието ще се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката. Лектори са представители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българска агенция за експортно застраховане, ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", както и други специалисти с дългогодишен опит в областта на финансирането на частния бизнес. Повече информация и програма: http://benchmark.bg/? type=3&service=4&id_subservices=138&id=121#a1.
         ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” е изпълнител по Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с  ИАНМСП, който се провежда в рамките на проект BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Бенефициент по проекта е ИАНМСП. Общата цел на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” е „Укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на Европейския и световните пазари и ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските предприятия”.  Целта на информационния семинар е да бъдат дискутирани следните теми:   Инструменти за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции: дейности на ИАНМСП за насърчаване на експорта; застраховане на финансови рискове. Възможностите пред МСП за финансиране на износа. За допълнителна информация: ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”; гр. София 1407, бул. „Черни връх” 32А, ет.2; Тел: (02) 962 53 96; Е-mail:  marketing@benchmark.bg.
      Също на 26 февруари, сряда, от 13 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата в София ще се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Публичното обсъждане ще може да се проследи в реално време в интернет -  www.eufunds.bg, единен портал за Кохезионния фонд и за структурните фондове.