Осем наредби са съгласувани с последните промени в осигурителното законодателство

19/2/2014
 
           Правителството направи промени в осем наредби, за да отрази в текстовете им влезлите в сила от началото на тази година изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО, съобщиха от пресслужбата на МС на Република България. Промяната в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, конкретизира задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица. Технически уточнения са внесени и по отношение необлагаемостта на отличията и наградите по законите за държавния служител, за съдебната власт и за изпълнение на наказанията и задържането под стража.  От Наредбата за осигурителните каси отпадат текстовете, регламентиращи реда и начина за подаване на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО. Причината е, че те се определят с Наредба №Н-8/2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
           Приетите промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО са свързани с въведените в законодателството ни нов вид отпуск и съответно, обезщетение – при осиновяване на дете от две до петгодишна възраст. В тези случаи паричните обезщетения се изплащат за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето, въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице. Аналогични промени са направени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. С промените в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите се уточнява редът, по който се изчисляват задължителните вноски и вноските за фонда.
          С приетото изменение в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя от 6 на 12 месеца се увеличава изискуемият период, през който работодателят следва да е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността, а срокът за подаване на заявления за отпускане на гарантирани вземания се увеличава от един на два месеца. Текстовете от Наредбата, свързани с решението за откриване на производството по несъстоятелност, се привеждат в съответствие и с Търговския закон и по-конкретно с разпоредбите, регламентиращи начина на обявяване на решението – чрез вписване в Търговския регистър, а не чрез обнародване в „Държавен вестник”.
          В резултат на приетите от правителството промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица ще намалее административната тежест за гражданите, тъй като ще им бъдат спестени време и финансови средства. От 1 април отпадат задълженията при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица безработните лица да представят документ за регистрация в Агенцията по заетостта, както и при подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетение за безработица да представят и съответните доказателства за декларираните факти и обстоятелства.
         Създава се възможност декларацията за промяна на обстоятелствата за изплащане на обезщетението за безработица да бъде подавано по електронен път. Отпада и задължението на безработните лица да представят документи за трудов, служебен и осигурителен стаж, когато той може да бъде зачетен въз основа на налични данни в информационната система на Националния осигурителен институт. От Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки отпада задължението на осигурителите да представят в съответното териториално поделение на НОИ продълженията на болничния лист, което е свързано с намаляване на административната тежест за тях. Останалите промени са свързани с терминологично осъвременяване на документа с цел привеждането му в съответствие с Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове.