Приет е Планът за действие през 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

29/1/2014
 
            Правителството прие Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Той е изготвен на основата на предложенията на работните групи към Съвета по европейски въпроси (СЕВ) и е одобрен от Съвета. Планът съдържа 219 мерки за въвеждане в българското законодателство на директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство, други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС, както и ангажименти, залегнали в Договора за присъединяване на България към ЕС. В Плана за действие са включени и мерки, свързани с подготовката на позициите на България за 111 заседания на Съвета на ЕС.
           През 2014 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на СЕВ, както и редовното информиране на всеки три месеца на членовете на Министерския съвет относно изпълнението му.
Одобрен беше и доклад за изпълнението на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Планът се отчита всеки месец пред Съвета по европейски въпроси и е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
          В доклада е посочено, че от включените в Плана 184 мерки са изпълнени 148. Неизпълнението (19,5%) е съотносимо към това за 2012 г. Двадесет и седем от неизпълнените мерки от Плана за действие за 2013 г. са прехвърлени за 2014 г., а останалите са отпаднали след направен анализ на необходимостта от реализирането им. От неизпълнените мерки 16 са в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане.
          Най-голямо забавяне се наблюдава при мерки от смесена компетентност на повече от едно министерство/ведомство. Недоброто планиране на работата по изготвяне на мерките с нормативен характер, независимо от заложените срокове, както и неоправдано дългите периоди на вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване на проектите на актове,води до неспазване на сроковете за разглеждането им от Министерския съвет, съответно и от Народното събрание. Планът е изпълнен изцяло само в областите „Свободно движение на хора”, „Европа 2020” и „Граждански права”.
          От общо 42 все още отворени процедури за нарушение по чл. 258 от ДФЕС срещу България, 11 са свързани с ненавременно въвеждане в българското законодателство на директиви на ЕС. Само за периода 1 януари - 31 декември 2013 г. ЕК стартира 13 нови процедури за невъвеждането в срок на директиви на ЕК, от които четири бяха закрити в рамките на изтеклата година.
            През 2013 г. срещу България бяха образувани и две дела в областта на енергетиката от Съда на ЕС по искане на Европейската комисия на основание чл. 260, параграф 3 от ДФЕС, въвеждащ ускорена процедура за налагане на финансови санкции. В резултат на положените усилия от българската администрация, на 24 юли и на 4 септември м. г. ЕК взе решения да оттегли исковете си.
            През февруари 2014 г. се очаква да бъде публикувано Табло №28 с директивите в областта на вътрешния пазар (InternalMarketScoreboard). То отчита степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок до 31 октомври 2013 г. За България невъведени останаха 10 директиви от общо 1229, като съгласно първоначална информация от ЕК дефицитът по въвеждането се очаква да бъде 0,8%. Към момента невъведени остават пет от десетте. Заедно с тези, които не са въведени до 31 декември 2013 г., общият им брой е 19. От тях 14 са свързани с приемането на законопроекти, които са в Народното събрание.