Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

22/1/2014
          Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. С предложените промени отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Това ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, намаляване на разходите и ускоряване на процедурите за бизнеса.Предвижда се и облекчаване на режима за регистриране на туроператори и туристически агенти като се намаляват нормативно установените срокове за представяне на услугата, изискванията за образователния ценз и трудовия стаж на управителя на съответната фирма, както и за помещението, използвано за офис. В глава седма от Закона за туризма се създава нов раздел, свързан с организирания детски и ученически отдих и туризъм. По този начин ще бъде преодоляна съществуващата непълнота и неяснота за видовете форми на детски отдих и туризъм и за тяхната регламентация в отделна наредба към закона.Създава се и възможност общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост да могат да кандидатстват за получаване на удостоверение за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.
           Предвидени са изменения, с които се облекчават собствениците на къщи за гости по отношение изискванията на Закона за храните и регламентите от хигиенния пакет за този вид обекти.С цел да се разпишат конкретни правила за изграждане, експлоатация и техническа безопасност на басейни и водни атракциони в туризма, за да се гарантират здравето и сигурността на техните ползватели, в законопроекта се създава правно основание за приемане на две нови наредби в посочения смисъл.
Част от предложенията целят да внесат яснота и прецизност в някои от разпоредбите на база опита от прилагането на закона от влизането му в сила до момента. Прецизират се грешни препратки или допуснати технически грешки и се отстраняват пропуски и неточности.Преходните и заключителните разпоредби на проекта предвиждат някои изменения в отделни текстове на законите за ветеринарномедицинската дейност, за защита на растенията, за фуражите, за търговския регистър, за местните данъци и такси. Промените са продиктувани от необходимостта за оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на някои административни услуги. Целта е да се намалят процедурните затруднения за бизнеса и гражданите.