Високотехнологичните промишлени сектори са приоритет в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020

22/1/2014
 
          Министерският съвет прие Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г. Тя е адаптирана към европейския политически документ в областта на малките и средните предприятия SmallBusinessAct. Със стратегията България следва препоръките на Европейската комисия за прилагане на документа и хармонизира националната си политика. Предимствата на този подход са информационната обезпеченост на Стратегията и възможността ежегодно да се проследява нейното изпълнение, като се измерва напредъкът на страната и се съпоставя с останалите държави-членки в 10 области на действие: предприемачество, втори шанс за предприемачите, спазване на принципа „Мисли първо за малкия”, отзивчива администрация, достъп до държавни помощи и обществени поръчки, достъп до финансиране, достъп до единния пазар, иновации и умения, околна среда, интернационализация на бизнеса. Наред с хоризонталния подход, Стратегията предлага и секторен подход в политиката към малките и средни предприятия като изтъква значението на високотехнологичните промишлени сектори и секторите на интензивните на знание услуги, за които се предвижда приоритетна подкрепа.
Основните финансови инструменти за реализиране на Стратегията ще бъдат програмните бюджети и европейските фондове, в частност Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. По силата на Закона за малките и средните предприятия министърът на икономиката и енергетиката съставя годишна програма, в която са описани основните действия на Правителството по прилагане на Стратегията.