Стартира Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

17/1/2014

            Областният управител на Област Силистра г-н Насуф Насуф информира кметовете на общини от област Силистра за реда и критериите за избор на проекти и програми по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, приета на 15.01.2014 г. от Министерския съвет на Република България. Със средства от програмата могат да се финансират проекти и програми от следните сектори: В и К, както и други свързани с околната среда дейности; транспортна инфраструктура; социална и културна инфраструктура; други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие. Финансовият министър Петър Чобанов акцентира върху опростените правила за попълване на апликационната форма за кандидатстване от общините и уточни, че областните управители със своята координираща функция ще подпомагат общините в процеса на изготвяне на проекти. Според финансовия министър на стойност около 150 млн. лв. са желанията за финасиране на проекти на централната администрация, като останалите средства ще предоставят общините. Няма направено предварително разпределение на средствата по региони и министър Чобанов се надява на проекти, разработени качествено, за да има успешно усвояване на 500 млн. лв. финансов ресурс по Програмата. Финансовият министър припомни, че бюджетната процедура и начините за прозрачното управление и разходване на публичните финанси са се доказали във времето като успешни и те ще гарантират безпроблемното изпълнение на първата от 20 години насам публична инвестиционна програма за страната ни.

В приетото постановление е предвидено създаването на междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения на конкурентен принцип за изпълнение на целите на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Ръководител на този орган се предвижда да бъде министърът на финансите, а негови членове са министрите на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, на транспорта, информационните технологии и на съобщенията, на околната среда и водите, както и председателят на Националното сдружение на общините в Република България. Възлагат се функции на областните управители по набирането и номинирането на конкретни проекти/програми с регионално и местно значение, предложени от общините от съответната област, след което ги представят за оценка, приоритизиране и подбор на Междуведомствения съвет. Регламентирани са и критериите, съгласно които Междуведомственият съвет ще извършва оценка и класиране на проектите.

Списъкът на проектите и отговорните за тяхното изпълнение институции, както и съответното финансиране, ще се одобряват с постановление на Министерския съвет. За прозрачното разходване на средствата, предоставени за финансиране на одобрените проекти, ще има наблюдение на тяхното изпълнение и представяне на периодични доклади, както и изготвянето на годишен отчет за напредъка. Прекратяването на финансирането на даден проект също е заложено, като средствата или ще бъдат пренасочвани към следващ в списъка проект, или към нов. Повече информация за същата програма можете да намерите на www.minfin.bg/bg/pubs/1/8239 в сайта на Министерството на финансите.