CAF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

 
Областна администрация Силистра стартира участието си по Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ в края на 2020 г. Проектът на Института по публична администрация се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той е с обща продължителност 30 месеца (01.07.2019 г. – 31.12.2021 г.) и с бюджет 752 035.76 лв.

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилагане на Националните правила за външна обратна връзка.

Развитието на капацитета на Ресурсния център по CAF в ИПА е също от съществено значение за качествено изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на модела CAF в държавната администрация.

В хода на изпълнение на дейностите по проекта, нови 46 администрации в страната получават подкрепа в процеса по внедряване на модела. Областна администрация Силистра бе включена в Трета група от 11 администрации, въвеждащи модела CAF.
 
Какво представлява моделът CAF?
 
CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF обръща специално внимание на важни аспекти в публичната администрация като дигитализация, гъвкавост, устойчивост, иновации, сътрудничество с гражданското общество.
        
Информация за проекта на страницата на Института по публична администрация
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
Резюме на Доклад от самооценката по прилагането на CAF в Областна администрация Силистра за периода 2018 – 2020 г.
 
 
 
 
План за действие на Областна администрация Силистра за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF
 
 
Мисия, визия и ценности на Областна администрация Силистра