Областният управител на Силистра с жалба до Административен съд за решение на Общински съвет Силистра

16/8/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова отправи чрез Общински съвет Силистра до Административен съд Силистра жалба на правно основание, заложено в Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по едно от решенията на Общински съвет Силистра от заседанието през м. юли т.г.  
 
Жалбата, във връзка с която има сигнали от страна на общински съветници и граждани, завършва „...на основание чл. 172, предложение второ от АПК, моля да отмените изцяло Решение № 564 по Протокол №23/29.07.2021 г. на Общински съвет Силистра, като незаконосъобразно“.
 
Представителят на държавната власт заявява: „Считам обжалваното решение за немотивирано, неправилно, поради нарушения на материалния закон и наличие на съществено нарушение на административно-производствените правила – отменителни основания по АПК“.
 
Според част от посочените мотиви, при приемането на решението не са спазени изискванията за форма, тъй като е представена много обща мотивация; не е спазена разпоредба от ЗОС; при вземането на решението не е спазен чл. 52 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Силистра; решението на комисия „Общинска собственост, която е помощен орган на ОбС, е било да не се подкрепя проектът в предложения му вид и др.
 
Посочените, а и други описани в жалбата мотиви са основания областният управител да я прати за разглеждане в Административен съд Силистра. Част от нея е и описанието на обекта (за гражданите той е известен като Бизнес-инкубатор, а преди това като т.нар. Нова баня), предвиден за прекратяване в съсобственост с община Силистра.
 
Въпросната сграда е обособен самостоятелен обект с разгърната застроена площ от 589, 5 кв. метра. От нея общината е собственик изцяло на сутерена, на първия и втория етажи, като третият – инсталационен етаж, е съсобственост с частна фирма, в полза на която е взето решението за продажба.