Областна администрация Силистра въвежда европейски модел на работа

19/1/2021
Областна администрация Силистра сключи споразумение с Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за управление на качеството „Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF)“. Процесът по въвеждане на CAF стартира в края на 2020 година, когато 6 служители от администрацията преминаха общото обучение за въвеждане на модела. Следва същинското изпълнение, като предстои второ специализирано обучение в средата на месец февруари 2021 г.
 
Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ е с обща продължителност 18 месеца (1.07.2019 г. - 31.12.2020 г.) и е с бюджет 641 300. 27 лв., което е 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. БФП е в следното съотношение: 85 % (545 105,23 лв.) от Европейския социален фонд и 15 % (96 195,04 лв.) национално съфинансиране.
 
Цел на проекта е посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация въвеждане на културата на „съвършенство“ и на принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор. Наред с това проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.
 
Развитието на капацитета на Ресурсния център по CAF в ИПА е също от съществено значение за качествено изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на модела CAF в държавната администрация.
 
Моделът е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.
 
Най-общо ползите от прилагането на CAF могат да се определят като: изграждане партньорства и доверие; създаване качество за гражданите и потребителите на публичните услуги; подобряване стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение; завишаване способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати.
 
В хода на изпълнение на дейностите по проекта нови 32 администрации в страната ще получат подкрепа в процеса по внедряване на модела, като техни представители ще преминат серия от общи и специализирани обучения. Основни дейности: Осъвременяване на обучителната програма и провеждане на общи обучения по CAF – 32 администрации, разпределени в 3 вълни, обучени общо 60 висши държавни служители и 300 служители на администрациите; Укрепване капацитета на CAF ресурсния център – практическо обучение за 30 обучени вече по предходния проект, както и нови консултанти за работа с осъвременената програма и интерактивния наръчник; 20 обучени от ЕИПА лектори относно промените на модела CAF; 20 обучени консултанти във връзка с надграждане на знанията им и промените на модела CAF, нови характеристики на CAF 2020 и връзката му с други управленски инструменти; Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в 32 администрации – обучени общо 448 служители; работни посещения в администрации в Европа, успешно прилагащи CAF за обмен на добри практики – 2 групи по 20 представители на вече внедрилите CAF администрации по предишния проект, членове на ресурсния център по CAF, държавни служители от 32-те целеви администрации на настоящия проект; Прилагане на Националните правила за външна обратна връзка и присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“ – проведена процедура за външна оценка на 20 администрации, внедрили CAF в рамките на предходния и на настоящия проект; Популяризиране на CAF – конференция за популяризиране на модела CAF; две годишни срещи на „Потребителите на CAF  в България“; разработване на Сборник с добри практики, издаване на четири информационни бюлетина за CAF, превод на Книга „CAF 2020“ от английски на български език, изработка на видеофилм – продължение за внедряването на CAF в България.