Срещи на държавната и общинската власти с МБАЛ Силистра и лекарите от "Спешно отделение"

2/7/2020

През последните дни най-актуалната тема в Силистра е подадената оставка от страна на лекарите в отделението за „Спешна медицинска помощ“ – част от МБАЛ Силистра АД, в което основен акционер е българската държава. Като представител на държавната власт, областният управител Ивелин Статев е провел до този момент две поредни срещи с ръководството на болницата и с екипа лекари, сред които се получи поредно напрежение по повод нелицеприятни публикации в социалните мрежи от страна на граждани на Силистра, потърсили помощ във въпросното отделение. Във втората среща са участвали ръководителите на местните органи за самоуправление и на изпълнителната местна власт.

Срещите бяха посветени на взаимното намиране на изход от конфликтната ситуация и на трайно решение във връзка с предоставяне на услугата в отсъствие от години насам в областния град на дежурен кабинет на личните лекари. На срещата сред акцентите е и разяснението, че много граждани не правят разлика между ЦСМП (Център за спешна медицинска помощ), което е отделна държавна институция, и „Спешно отделение“ към болница, която е търговско дружество. В Силистра това отделение е едно от общо 26 в дружеството.

В писмо до Областна администрация д-р Даниела Костадинова - изпълнителен директор на МБАЛ Силистра АД, прави необходимото уточнение, с което е добре да бъдат запознати всички граждани: "УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, искам отново да Ви запозная с разписаното в закона и реалната ситуация във връзка с обезпечаването на спешната и неотложна помощ за гражданите от област Силистра. Много граждани не правят разлика между ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ и Спешно отделение. ЦСМП е отделна държавна институция, а Спешно отделение е структура, част, от МБАЛ Силистра. В нашия град те са разположени в една сграда - на първия етаж е Спешно отделение, на втория ЦСМП. Когато се правят повиквания на спешния телефон с искане за оказване на медицинска помощ, на място пристига екип на ЦСМП и по негова преценка болният може да се транспортира до Спешно отделение за оказване на спешна медицинска помощ.
 
Съгласно НАРЕДБА № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ /изм., бр. 18 от 4.03.2014г./, Чл. 2. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма; Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обект на спешна медицинска помощ са: всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им; болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП); лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните; жени със започващо раждане или аборт; деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ; болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.
 
Пациентът няма компетентността да преценява спешността на състоянието си, това се прави от екип медицински специалисти, дежурни в Спешно отделение. От това следва, че много често за спешен преглед и манипулации могат да се приемат болни или пострадали, току що влезли в отделението, а други, извън състояние на спешност, да изчакват.
 
В последно време сме свидетели на почти ежедневно представяна по националните медии информация за недостиг на лекари и медицински специалисти в страната. В това отношение област Силистра не е изключение. Особено критично е състоянието в областната болница, която трябва да осигури 24-часова непрекъснатост на болничните грижи във всичките си 26 отделения, в т.ч. и Спешно отделение. 
 
Поради малкото специалисти дежурният екип на смяна е само един, въпреки че медицинските стандарти изискват да са два. Един екип не може да бъде повече от един лекар, две медицински сестри и един санитар. Те трябва да оказват спешна помощ на тежко пострадали, болни с инсулти, инфаркти, гърчове, пострадали при ПТП, травматизъм и т.н.
 
Практика е обаче пациенти директно да посещават "Спешно отделение" с искане за незабавен преглед поради температура 38 градуса, кашлица от една седмица, болки в кръста и т.н. Повечето от тях дори не са потърсили личния си лекар, който може да ги консултира, а директно пристигат в Спешно отделение и искат веднага да бъдат прегледани и консултирани от специалисти от различни специалности, защото „не им се чака пред кабинетите в поликлиниките”.
 
Проблемът не е, че лекарят от "Спешно отделение" ще ги прегледа по-рано или по-късно, а че по време на такава амбулатория няма да може да помогне на истински спешен пациент, пациент в животозастрашаващо състояние.
 
В нормативните уредби е разписан пътят, който трябва да следва човек със здравословен проблем, като на първо място е да се обърне за помощ към своя семеен лекар и то не само в обявените часове и дни за работа в кабинета. Всички общопрактикуващи лекари са декларирали пред РЗОК Силистра при подписване на договорите си, че самостоятелно, 24 часа в денонощието, ще оказват неотложна медицинска помощ за своите пациенти. Семейният лекар е този, който най-добре е запознат със здравния статус на своите пациенти и ще може да им окаже навременна и адекватна помощ, и, ако той прецени, ще ги насочи към Спешното отделение на областната болница".