Обстановката в област Силистра с коронаровируса и заповед на МЗ за временни противоепидемични мерки в България

14/5/2020
Данните от РЗИ Силистра очертават следната картина в областта във връзка с коронаровируса: към 13.05.2020 г. 608 са лицата, изпълняващи 14-дневна домашна карантина. Инспекторите от дирекция НЗБ осъществяват наблюдение над карантинираните без личен лекар и контактни на болни с инфекцията, както и карантинирани лица с преценен по-висок риск от заразяване.
 
Хоспитализираните с COVID-19 в МБАЛ Силистра са трима, като от тях един е настанен в ОАИЛ, а двама са в „Инфекциозно отделение“. Не са установени нарушения, изискващи принудителни мерки, показват направените проверки в 3 хранителни магазини и на централна автогара във връзка с възобновяване на дейността в тях.  
 
Транспортирани във вирусологичната лаборатория на УМБАЛ „Св. Марина“ Варна са 33 проби за PCR тест, взети от персонал на социални заведения в област Силистра и на контактни на болни с COVID-19, свързани с полети съэс самолет от чужбина. На институциите за предоставяне на социални услуги от област Силистра са изпратени препоръки за превенция на COVID-19, изготвени на основание на документи на СЗО.
 
Министерство на здравеопазването Министър на здравеопазването
ЗАПОВЕД
№РД-01-263/14.5.2020 г.
 
На основание чл. 63, ап. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административиопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната
 
НАРЕЖДАМ:
 
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:
Не се разрешават посещенията в:
а)       увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б)      закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;
в)    търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.
 
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а)      провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;
б)       провеждането на обучения от:
ба)      учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
бб)     учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
бв)     учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
бг)      лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;
бд)     висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите;
бе)      учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;
бж)     учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;
би) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.
 
Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 
Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
 
Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места. Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика. Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.
Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.
Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.
Тази заповед отменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168 от
г., Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-10-197 от 11.04.2020 г., Заповед РД-01- 225 от 20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020 г., Заповед № РД-01 -238 от
г., Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020 г., Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г., Заповед № РД-01-250 от 5.05.2020 г., Заповед № РД-01-256 от 11.05.2020 г. и Заповед № РД-01-259 от 11.05.2020 г., както и Заповед № РД 01-143 от 20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.. Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г., Заповед № РД-01-188 от 9.04.2020 г., Заповед № РД-01-196 от 10.04.2020 г., Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г., Заповед № РД-01-248 от 2.05.2020 г. и Заповед № РД-01-251  на министъра на здравеопазването.
 
Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
Областните управители, кметовете и държавните органи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.