Областна администрация Силистра сред добрите примери по Закона за достъп до обществена информация

13/5/2020
Приетият за пръв път през 2000 г. Закон за достъп до обществена информация бе съществено променен през декември 2015 г., като повечето от разпоредбите са в сила от януари 2016 г., включващи вече 4 години увеличен брой категории на информация за активно публикуване в интернет Освен общите 17 категории, предвидени в член 15  ал.1 на ЗДОИ, за да се изпълнят задълженията за публикуване, трябваше  да се отчете и увеличеното съдържание на секция „Достъп до информация”, както и да се подготвят разяснителни текстове за нея.
 
Измененията в закона изискваха нов подход към активното публикуване, нова организация на работата и контрол на изпълнението на тези задължения. Това предполагаше преглед на съществуващите вътрешни правила  за работа по ЗДОИ, разширяване на екипите отговорни по закона и реорганизиране на вътрешните информационни сиситеми. 
 
Програма „Достъп до информация“ София, която има обласнтни координатори в страната, вкл. в област Силистра чрез Калина Грънчарова (главен редактор на в. „Тутракански глас“) започна наблюдение на практиките на прилагане на ЗДОИ и публикува резултатите от своите систематични наблюдения още от неговото приемане през 2000. След законовото уреждане на конкретни задължения (2008 г.) за активното публикуване в интернет, през 2010 г. ПДИ разработи инструмент за наблюдението на публикуването в интернет страниците и резултатите от тези наблюдения могат да бъдат видени на www.aip-bg.org/surveys/.
 
Проучванията през последните четири години са в периода февруари – април, за да има сравнимост на резултатите, макар че базираният онлайн инструмент на оценката дава възможност за проверка на публикациите в интернет страниците на органите на власт във всеки един момент. 
 
През настоящата година оценката, извършена на три етапа от 7 изследователски екипа, бе в периода 10 февруари – 15 април и съвпадна с обявеното на 13 март извънредно положение. Оценени чрез подадени заявления по електронен път са 297 интернет страниците на органите на централната власт и техните регионални структури (съответно по 109 и по 95 индикатори в 4 групи), както и независимите органи на власт и две институции (публично правни субекти – НОИ и НЗОК); 265 общини  по 119 индикатори; 563 институции от т.нар. Административен регистър (за отбелязване 559 са институциите, задължени по ЗДОИ).
 
Бяха подадени по електронен път 562 заявления с искане за Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна. Целта беше да се очертае картината на работата по електронните заявления – регистрация, уведомяване на заявителя за полученото заявление, предоставяне на информацията по електронен път, спазване на сроковете. Ето защо беше поискана информация, която органите на власт имат задължение да изготвят (чл.15а ал.3 от ЗДОИ)  и  да публикуват  на своите интернет страници (чл.15а ал.3).
 
Положителни развития: продължават да се увеличават публикациите в Интернет страниците на устройствените правилници, на списъка и описание на услугите, които предоставя съответната администрация, на регистрите, на организационната структура, конкурсите провеждани от съответната администрация, на контактната информация с изключение на работното време.
 
Увеличават се систематичните публикации на нормативни актове, проекти за нормативни актове и придружаващи ги мотиви, предварителни оценки за въздействието, доклади от обществените обсъждания, общи административни актове и уведомления за откриване на производства за тяхното издаване. Увеличават се публикациите на стратегии, програми, планове за развитие и отчети по тях.
 
Що се отнася до секция „Достъп до информация“, макар задължението за нейното поддържане да е от 2008 г., то такава секция поддържат 498 от проучваните институции. В сравнение с 2019 броят на секциите „Достъп до информация“ се е увеличил с 12.
 
За отбелязване – Областна администрация Силистра (заедно с ОА Велико Търново, Благоевград, Хасково и Добрич) е сред добрите примери за добро изпълнение на изискваното от закона съдържание  на секциите „Достъп до информация“. По този въпрос констатацията и последвалият я съвет на ПДИ: тази секция би трябвало да бъде лесно намираема още в основното меню на официалната интернет страница. Ако към 2018 година 65% от институциите бяха извели  секцията в основното меню, през 2020 техният брой се  задържа на едно и също ниво 300 институции.  Изводът, който може да бъде направен е, че една част от администрациите не осъзнават целта на тази секция и за тях това не е приоритет.
 
Друга важна категория е разяснителната информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, която намираме в 74% от страниците. Задължителен компонент на секциите „Достъп до информация“ са Вътрешните правила за работа по ЗДОИ. В течение на четири години броят на институциите публикували своите вътрешни правила се увеличава всяка година с 20. Към момента процентът на тези институции е 84, което е добро развитие. 
 
Друга съществена информация, която трябва да намираме в секциите „Достъп до информация“  е за условията и реда, нормативите за достъп до базите данни, публичните регистри и информация, които поддържа институцията, така наречените условия и ред за повторно използване на информация от обществения сектор. Макар тези публикации да са се увеличили с 10% в сравнение с миналата година, изпълнението на това задължение продължава да е ниско – 39%.
 
В своята оценка на информацията, свързана с достъпа до информация, ние изследваме и някои допълнителни условия за упражняването на правото на достъп до информация като: прозрачност на списъците категории информация, класифицирани като служебна тайна - само 28% от проучваните институции са публикували тези списъци; прозрачност на процеса на декласификация на документи по изискванията на ЗЗКИ и неговия правилник - процентът на институциите, публикували списъци на разсекретени документи е пренебрежимо малък – 3%; списъкът на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна (чл.15а, ал.3 от ЗДОИ) - тези публикации се увеличават сравнително бързо и са достигнали 69%; Информация за мястото за преглед на предоставената информация в самата институция  – 19%.
 
По традиция екипът на ПДИ маркира проблеми по темата и дава препоръки, защото резултатите показват проблеми, неразрешени от години: секциите „Достъп до информация“ все още не изпълняват функциите си по ЗДОИ – да улесняват търсещите информация. В голямата си част те са направени формално и са празни от гледна точка на необходимото съдържание. 
 
Само 23 от изследваните институции поддържат секции, чието съдържание отговаря на целта; въпреки че регистрацията на заявлението е задължителна ( 69% от администрациите се самоотчитат, че имат електронни регистри на заявленията), само в 50 от 562 институции е  създадена система за уведомяване на заявителя за регистрация на електронното заявление; положителното въздействие на Портала за отворени данни за публикуване в отворен формат на бази данни и регистри има и обратна страна - много от регистрите, които се публикуват в Портала, не се публикуват на страницата институцията; в голяма част от страниците е публикувана търсената информация, но публикуването е формално (трудно намираема e) и e несъобразено с потребителя; макар 84% от институциите да са приели и публикували Вътрешни правила за работа със ЗДОИ, само 65% от тях са ги актуализирали в съответствие със последните промени в закона, а те са от преди 4 години; липсва координация, т.е. орган, който да задава общите модели и да подпомага органите в следването на модели при публикуването на информация и работа с електронните заявления по ЗДОИ.
 
Проучването на на институциите по ЗДОИ 2020 е в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта Форум „Достъп до информация“ (www.atiforum.net/) е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.