Прес съобщение за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него

18/12/2019
Днес, 18-ти декември 2019 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на хотел „Cartoon”  в град Разград, се проведе четиридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).
 
Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Гюнай Хюсмен – Председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
 
В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Разград и Русе, заместник-областни управители на областите Габрово и Силистра (Илиян Великов), представител на Областна администрация Велико Търново, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.
 
Г-н Гюнай Хюсмен получи специален подарък от д-р Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика –– часовник, изработен от хора с увреждания, работещи в социално предприятие, в знак на признание на досегашната работа на областния управител в подкрепа на хората в неравностойно положение и с пожелание за още инициативи в тази насока.
 
Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерство на труда и социалната политика, представи презентации на тема „Социалната и солидарна икономика в България – правна уредба” и „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.”.
 
За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. беше избран инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново. Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Ггодишна индикативна програма за дейността на на Регионален съвет за развитие на Северен централен район през 2020 г
 
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионален координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и за предстоящите процедури.
 
Актуализирани бяха представителите на Регионален съвет за развитие на Северен централен район в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., като на мястото на Генчо Генчев – кмет на община Свищов, беше избрана д-р Ивелина Гецова – кмет на община Ляковец, а на мястото на кмета на община Бяла Димитър Славов бе избран кметът на община Сливо поле – Валентин Атанасов.
 
В края на заседанието Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионален съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие  на 2020 г. на представителя на Областна администрация Велико Търново – Цанко Стефанов.