ПРЕСИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2019 Г.

24/7/2019
Над 500 са постъпилите на работа безработни от областта през юни
 
През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 530.  Започналите работа безработни без квалификация са 272, с работническа професия - 170, а специалистите със средно специално и висше образование - 88. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 118. Заетост е осигурена на 132 продължително безработни, както и на 35 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 247 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 145 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 399, като те са с 50 повече от предходния месец.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 365 места в бюрата по труда, със 147 повече от м. май. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (65); селското стопанство (59; търговията (36); строителството (24);  хотелиерството и ресторантьорството и транспорта (по 9)  и др.
 
По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 34 работни места.
 
Към края на юни в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4550. Техният брой намалява с 250 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 210 заети, 39 учащи и 91 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 10,0%, при 10.5% през предходния месец. /В сравнение с юни 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юни  2019 г. е 5,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,2% /502 безработни лица/, следват общините Главиница - 24,0% /802/, Ситово – 18,3% /275/, Алфатар – 18,1% /180/, Дулово – 13,4% /1299/, Тутракан – 7,1% /373/, и най-ниско в община Силистра – 4,8% /1119/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юни  са 2011 (44%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 74 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 71%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 63%, с работнически професии – 25%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 57%, хората със средно образование са 35%, а висшистите – 8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 345.
 
 
24 юли 2019 г.