Информация за провеждане на предстоящи обучения за социални услуги по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното  подпомагане" на АСП

23/7/2019
От 29.07.2019 г. в област Силистра започват специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги за пълнолетни лица. Проектната дейност е част от мащабен проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" на Агенция за социално подпомагане, конкретен бенефициент по договор № BG05M90P001-3.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР - Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет №3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ и Приоритетна ос №3 „Модернизации на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“, Инвестиционен приоритет №1 „Инвестиции в институционалния капацитет и ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяване на реформи и постигане на по- регулиране и добро управление.
 
Ще бъдат проведени две тридневни обучения през месеците юли и август тази година. Ще бъдат обучени 70 лица от персонала на действащи социални услуги за пълнолетни лица в област Силистра. Целите на обученията са насочени към повишаване на мотивацията на служителите от действащи социални услуги - резидентен тип и услуги в общността; подобряване на професионалната им компетентност за по ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им; усъвършенстване на знанията и практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Обученията целят и провеждане на адекватна политика в сферата на социалните услуги и кореспондират с идентифицираните нужди, като ще стимулират развитието на персонала, работещ в тези сфери.
 
Проект N9BG05M90P001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.