79 договора за безвъзмездна финансова помощ в СЦР по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

1/7/2019
В град Русе бе проведено поредното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, част от който е и област Силистра, представена на форума от заместник-областния управител Ирлиян Великов. Напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 бе обсъден в рамките на дневния ред. Общ бюджет на Оперативната програма - 3,018 млрд. лв.. Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - общо 587 на обща стойност 2,595 млрд. лв. (86% от бюджета на програмата).
 
Конкретно за СЦР - 79 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 285,35 млн. лв, от които 10 договора са с конкретни бенефициенти, а по 69 бенефициенти са общини. Три са актуалните процедури към 31.05.2019 г.: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020”, „Регионален туризъм“ („Развитие на туристически атракции“), „Регионална пътна инфраструктура“ („Регионални пътища“). През месец ноември ще бъде обявена процедурата „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 3 “. 
 
Официално прессъобщение: Днес, 28-ми юни 2019 г., в Областна администрация Русе се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Северен централен район (СЦР). Настоящото заседание се свика и откри от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР г-н Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 2, т.1 и във връзка с чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
 
По време на заседанието секретарят на РСР на СЦР и началник на отдел „Северен централен район“, ГД „СППРР“, МРРБ г-жа Тамара Кулева представи Годишния доклад за напредъка по изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014 – 2020) за 2018 г., като след гласуване той беше одобрен. Съгласно отчетеното изпълнение на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2018, общият напредък се характеризира с растеж, но с бавни темпове, със задълбочаващи се демографски проблеми и вътрешнорегионални и междурегионални различия. 
 
Представителите на Управляващите органи по Оперативните програми запознаха присъстващите с актуална информация относно напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район. 
 
В края на заседанието областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от областния управител на област Русе г-н Галин Григоров. Мандатът на новия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район е от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., като за негов заместник беше избран кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.