Заседание на Асоциация ВиК Силистра

13/3/2019
На 12 март 2019 г. своето редовно заседание проведе Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра, свикано от областния управител Ивелин Статев, който е председател на АВиК с главен секретар Мая Хараланова.
 
Заседанието премина при дневен ред, както следва: 1.Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на  Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК; 2.Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Силистра  за 2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 3.Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2019 г., съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК; 4. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра; 5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Силистра през 2019 година. 6.Други.
 
На заседанието беше приета подробна инвестиционна програма за 2019 г., изготвена от „ВиК Силистра“ ООД. Одобрени са Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2018 г.; годишен отчет за дейността през 2018 г. и бюджет за 2019 г.
 
Членовете на Общото събрание одобриха Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги, който е в сила от 1.04.2016 г.
 
Споразумението регламентира възможността ВиК операторите да могат да възлагат изграждане на ВиК системи и съоръжения, ако това им е възложено в договора за извършване на ВиК услуги, предвид предстоящото кандидатстване на оператора за финансиране по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.