73-ти Национален туристически поход „По пътя ма Ботевата чета - Козлодуй-Околчица“, 2019 г.

15/2/2019
В качеството на основен организатор по провеждане на 73-ти Национален туристически поход „По пътя ма Ботевата чета - Козлодуй-Околчица“, 2019 г. Областна администрация Враца разработи Регламент с приложения към него, определящ реда и начина на участие в туристическата проява.
 
Крайният срок за подаване на писмени заявки е 30.04.2019 г. на еп. поща на Областна администрация - Враца:obl-vr@vratsa.government.bg или на адрес; гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ 1.
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
73-ти НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА - КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА", 2019 Г.
27 МАЙ - 2 ЮНИ 2019 Г.
 
 
Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120- километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена програма. През 2019 г. походът се провежда под патронажа на Цвета Караянчева - председател на 44-ото Народно събрание на Република България, по случай 143 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Походът е от Трета категория на трудност. В маршрута са включени обекти от „Опознай България - 100 национални туристически обекта“ и „Опознай родния край“. Ръководството на похода се определя от областния управител на област Враца. Ръководството на похода е съставено от екип на СКО „Леденика“ - Враца.
 
Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на Национален туристически поход „По пътя на Ботевага чета - Козлодуй-Околчица“  е Областна администрация Враца. Провежда със съдействието на Министерски съвет. Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, Български туристически съюз, СКО „Леденика“ Враца, общините, през чиито територии преминава походът.
 
       Дейностите по организиране и провеждане на похода се финансират от Министерски съвет. В похода могат да участват: групи ученици, туристически дружества: от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, шито не принадлежат към определена организация. 
 
        В Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица“ Областна администрация  Враца осигурява:                              ’
 • почистване и обезпаразитяване на маршрута и биваците,
 • полеви мивки, мобилни тоалетни кабини и душ контейнери;
 • екипи на ЦСМЛ - Враца, ОД на МВР - Враца, РД ПБЗН - Враца,
 • придвижването на всички автомобили до биваците се извършва в организирана автоколона при спазване на Закона за движението по пътищата;
 • културно-художествена програма;
 • транспорт за бивачните съоръжения на ученическите групи;
 • автобусен транспорт за ученическите групи: от гр. Враца до гр. Козлодуй на 27.05.2019 г. и от връх Околчица до гр. Враца на 02.06.2019 г.;
 • храна и питейна вода за учениците и техните ръководители, участници в похода (три пъти дневно), съгласно утвърдено меню, отговарящо на изискванията на националното законодателство за здравословно хранене на ученици. 
 • Областна администрация Враца не носи отговорност за закупените и употребявани храни и напитки от учениците и техните ръководители, извън осигуреното меню, съгласувано с контролните органи по безопасност на храните.
По време на похода Областна администрация Враца не осигурява разходите за храна и транспорт на бивачни съоръжения, автобусен транспорт на групи и/или индивидуални туристи от туристически дружества, предприятия, фирми, участващи в похода.                                                                                  ’
 
Участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви за пешеходен туризъм.  По време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците. По време на преходите, в почивките, биваците и населените места се спазва дисциплината и определения от ръководството на поход. Персонална отговорност за здравето и живота на учениците в похода, носят ръководителите на групи. По време на преходите и в района на биваците ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда и организират почистването на терените от отпадъци, преди напускането на бивака. Ученически групи, ползващи товарен превоз, осигурен от Областна администрация - Враца, маркират багажа си по подходящ начин.
 
В срок до 30.04.2019 г. (вторник) всички желаещи да участват в похода задължително изпращат заявка, подписана с електронен подпис или сканирана с подпис и печат, на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация - Враца, както следва;
 • Заявка за участие на ученическа група съгласно Приложение № 1 към регламента;
 • Заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица.
Заявките за участие, съгласно Приложение № №1 и 2 се изпращат и във формат Word с цел по-добра оперативност при обработката. Не се взимат предвид подадени заявки за участие на ученически групи след определения в регламента срок.
 • В срок до 17.05.2019 г. (петък) ръководителите на ученически групи изпращат на ел, поща на Областна администрация - Враца: obl-vr@vratsa.government.bg списък на участниците с три имена и възраст
 •  
 • При пристигане в гр. Козлодуй  ръководителите на ученическите групи представят на ръководителя на похода по време на техническата конференция оригинали на:
 • списък на участниците с три имена и възраст;
 • документ за предсъстезателен медицински преглед за всеки участник;
 • документ за застраховка за всеки участник.
Допълнителни указания
 1. Планираните дейности при провеждане на 73-ти НТП „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица“ а описани в Патриотична програма - Приложение № 3 към регламента, която се публикува на сайта на Областна администрация - Враца в срок до 29.03.2019 г.
 2. Спазването на дисциплината в походната колона и биваците, съзнателното и отговорно отношение към природата, местата за бивакуване и районите към тях, е предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на похода.
 3. При груби нарушения на реда и прояви, несъвместими с целите на похода, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите.
 4. Участието в тържествата по населени места и включването в дейностите по Патриотичната програма е по желание на походи иците.
 5. Настоящият регламент се публикува на електронната страница на Областна администрация — Враца: http://vratsa.bg/ и се разпространява чрез сайтовете на областните администрации и сайтовете на Регионалните управления на образованието в страната
Контакти с Областна администрация - Враца
Ел. поща на Областна администрация — Враца: obl-vr@vratsa.government.bg, тел. 0882 29 33 75, Върбинка Борисова, главен експерт в Дирекция АКРРДС.