Дирекция “Бюро по труда”- Силистра провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

7/2/2019
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Силистра провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Силистра уведомява работодателите от общините Силистра, Ситово и Кайнарджа, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 016 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства -  3 347 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 285 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства -  10 859 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 7 273 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 593 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 751 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 8 482 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 780 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 7 060 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 3 995 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 11 055 лв.;
 
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.
 
Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 481 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ - свободни средства – 4 236 лв.;
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 3 473 лв.;
 • Обучение на възрастни
 • обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ- свободни средства – 6 933 лв.;
 
Дирекция “Бюро по труда” - Силистра, ст.6, ст.7, ст.9, ст.10, ст.11, ст.15,
както и на тел.  086/823 857;
филиал Кайнарджа, с.Кайнарджа, ул. „Димитър Дончев” 2, тел. 08679/8451;
филиал Ситово, с.Ситово, ул.”Трети март” 66, тел. 08663/2709.