КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

30/1/2019

През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 292, което в сравнение със същия месец на м.г. е с 61 повече. Започналите работа безработни без квалификация са 118, с работническа професия - 114, а специалистите със средно специално и висше образование - 60. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 43. Заетост е осигурена на 68 продължително безработни, както и на 135 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 73 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 141 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 253 (със 107 повече от ноември и два пъти над броя им за декември 2017 г.).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 135 места в бюрата по труда, което е с 56 над броя им през ноември и с 47 повече от същия месец на 2017 г. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (67), селското стопанство (17), образованието и административните и спомагателните дейности (по 9), търговията (6), строителството (5) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през декември са заявени 118 работни места – по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5552. Техният брой се увеличава с 326 в сравнение с края на ноември. Като търсещи работа лица са регистрирани и 205 заети, 42 учащи и 101 пенсионери. Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани безработни и в област Силистра. Средномесечният им брой през изминалата година е бил 6011 – с 568 по-малко в сравнение с 2017 г. Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 12,2%, което е с 1,2 процентни пункта по-ниско спрямо 2017 г.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,2%, при 11,5% през предходния месец. сравнение с декември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за декември 2018 г. е 6,1 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,4% /505 безработни лица/, следват общините Главиница - 25,7% /859/, Ситово - 22,4% /338/, Алфатар – 21,2% /210/, Дулово 16,4% /1590/, Тутракан – 9,7% /508/, и най-ниско в община Силистра - 6,6% /1542/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 2329 (42,0%) от всички регистрирани безработни в областта. Съществено е снижението в броя на продължително безработните. За година техният брой е намалял с 330 лица или с 12%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 28%, специалисти – 14%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 587.
 
29 януари 2019 г.