Заповед относно грипа на директора на РЗИ Силистра

15/1/2019
Министерство на здравеопазването Регионална здравна инспекция - Силистра
ЗАПОВЕД НА Д-Р ТЕОДОРА НАЧЕВА - ДИРЕКТОР НА РЗИ СИЛИСТРА
№ РД-01-4/14.01.2019 г.
На основание чл. 10 от Устройствения правилник на РЗИ и във връзка с регистрираните епидемични стойности на заболяемост от ОРЗ и Грип в област Силистра, с цел ограничаване разпространението им
НАРЕЖДАМ
1 .Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ да създадат необходимата организация за:
  • ограничаване на свижданията, като се създаде строг пропускателен режим за външни лица на територията на всяко болнично отделение;
  • ограничаване на плановият прием на пациенти за оперативни интервенции.
  1. Ръководителите на амбулаториите за първична и специализирана медицинска помощ
да създадат необходимата организация за:
  • преустановяване на плановите консултации на бременни жени;
  • преустановяване на профилактичните прегледи и имунизации на деца и възрастни.
  1. Ръководителят на Регионално управление на образованието-Силистра да изисква от училищните ръководства информация и при достигнат брой заболели ученици, отговарящи на и над 30% от учениците в учебното заведение директорите на учебни заведения да предлагат с мотивирано писмо до РЗИ-Силистра преустановяване на учебни занятия.
  2. Кметовете на общини да изискват от ръководителите на детските заведения организиране и провеждане на строг сутрешен филтър, с цел недопускане на болни деца. 5.Общо-профилактични мерки:
  • да се организират мерки за поддържане на добър санитарно-хигиенен режим (затопляне, проветряване, дезинфекция) във всички лечебни, детски и учебни заведения;
  • да се ограничат масови мероприятия сред деца и ученици.
Заповедта влиза в сила от 15.01.2019 г.

Копие от заповедта да се връчи на изпълнителите за сведение и изпълнение и на началник отдел „Противоепидемичен контрол” за сведение и контрол.