Заверяване с апостил

 
Уведомяваме гражданите, че считано от 01.01.2019 г. заверяването с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации, вместо от Министерството на външните работи.
 
Целта е намаляване на административната тежест за гражданите, а промяната е отразена в Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ бр. 44 и бр. 87 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал. 1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.
 
 
 
За контакти:
 
Димитър Георгиев
главен юрисконсулт
тел.: 086 818 823