В област Силистра подготвят нова Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2019-2020 г.

19/12/2018
Проведена бе  делова среща на работната група за разработване на втора Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2019-2020 г. Срокът на Първата областната стратегия изтича през месец февруари 2019 г.
 
Стартирани са  дейностите по разработване на нова стратегия, като за целта със заповед от 13.11.2018 г. на областния управител Ивелин Статев бе сформирана работната група. В състава ѝ са включени представители на общините, на регионалното управление  на образованието и на други заинтересовани органи и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие, съгласно чл. 196, ал. 2 от Закона.
 
Едновременно с това бе представен и отчет на Първата стратегия, който е изработен на базата на отчетите на общинските стратегии. Отчетът ще бъде утвърден със заповед на областния управител и предстои да бъде публикуван в сайта на Областна администрация.
 
Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител, откри срещата, като благодари на всички представители на общини и институции за проявеното сериозно отношение и съпричастност към процеса по изработване на Стратегията.
 
Г-н Марин Ботев – и. д. началник на РУО Силистра, заяви, че основният замисъл на Стратегията е: на децата и учениците следва да се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която да осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.
 
Г-жа Ирена Маринова – старши експерт по приобщаващото образование в РУО Силистра, представи рамката на новата Областна стратегия, която включва аналитична част и стратегически цели, към които представителите в работната група следва да разработят съответните мерки.
 
Новата Областна стратегия трябва да е готова до 15.02.2019 г., за да може в срок до 28.02.2018 г. да бъде утвърдена от областния управител, след съгласуване с Областния съвет за развитие и началника на Регионално управление на образованието.