КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ОКТОМВРИ 2018 Г.

27/11/2018
Над 450 са постъпилите на работа безработни в областта през октомври
 
През ОКТОМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 459, което като темп е колкото и през септември - с 5 повече, а в сравнение със същия месец на м.г. броят им е с 58 по-голям. Започналите работа безработни без квалификация са 171, с работническа професия - 194, а специалистите със средно специално и висше образование - 94. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 78. Заетост е осигурена на 161 продължително безработни, както и на 46 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 142 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 192 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през октомври.
Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 410 (повече от два пъти повече в сравнение със същия месец на м.г.).
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 220 места в бюрата по труда, с 24 повече отколкото през септември, а спрямо октомври 2017 г. броят им е с 68 по-голям. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (80), професионалните дейности и научните изследвания (46), административните и спомагателните дейности (34), образованието (15), търговията и селското стопанство (по 12), държавното управление и строителството (по 10) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през октомври са заявени 182 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. За 8 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
.Към края на октомври в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5101. Техният брой леко се увеличава със 114 в сравнение с края на септември, а от началото на годината до края на октомври числеността на регистрираните безработни в областта намалява с 21%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 203 заети, 41 учащи и 101 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,2%, при 11,0% през предходния месец. сравнение с октомври 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за октомври 2018 г. е 5,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,4% /521 безработни лица/, следват общините Главиница - 22,9% /765/, Ситово - 19,2% /289/, Алфатар – 19,1% /189/, Дулово 16,0% /1545/, Тутракан – 7,5% /393/, и най-ниско в община Силистра - 6,0% /1399/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 2300 (45,1%) от всички регистрирани безработни в областта, като броят им за един месец е намалял с 80. Над 74 на сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 71%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 611.
26 ноември 2018 г.