До 19 октомври 2018 г. е срокът за желаещите за участие в програмата “Старт на кариерата”.

17/10/2018
До 19 октомври 2018 г. (петък) е срокът, в който младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програма “Старт на кариерата”. Те се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.
Документи (в един екземпляр) могат да подават само младежи, регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица - безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване, и не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени към 19 октомври 2018 г., вкл.), които са завършили висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.
Както е известно, програмата“Старт на кариерата” дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Тя цели да се улесни преходът от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните. Общо за страната по процедурата за заетост през 2019 г. са заявени над 2500 работни места в централните ведомства, областните и общинските администрации. Търсят се предимно младежи, завършили право, социални дейности, администрация и управление, икономически и технически специалности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.
  • На територията на област Силистра по програмата ще бъдат наети общо 46 млади висшисти. Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации - според конкретните потребности на всеки работодател. Например, в Областна администрация работните места са 3. Шест от седемте общини от областта са дали общо 18 заявки по програмата. В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в област Силистра също се търсят специалисти (общо 25): Агенцията за социално подпомагане, ОД на МВР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, Комисията за защита от дискриминация, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, дирекциите „Бюро по труда” и др.
  • За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю всички лица, които кандидатстват за съответното работно място и отговарят на изискванията. Подборът се осъществява от съответния работодател.
  • Пълният списък на заявените работни места и информация за процедурите, реда и условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.