Областният управител на Силистра прие делегация от три населени места в румънската област Констанца

25/7/2018
Областният управител Ивелин Статев прие в заседателната зала на Областна администрация Силистра представителите на три румънски кметства от селските общини Кручя, Михаил Когълничяну и Силищя (окръг Констанца, Република Румъния), заедно с партньора им НПО „Младежка организация за европейска Силистра“ от област Силистра, Република България, които изпълняват заедно в периода м. април 2017 г. –м. октомври 2018 г. проект SAGE "Society For All Ages’’ (Общество за всички възрасти).
 
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Interreg V-A Румъния-България, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“. Целта на проекта е квалифициране и преквалифициране на хората в селските райони по професиите „домашен асистент за възрастните хора и инвалидите“.
 
Спряко влияние върху професионализирането на услугите, предлагани в тази сфера и с индиректно влияние върху системата за социална защита, както от гледна точка на повишаването на степента на трудова заетост, така и благодарение на повишаване качеството на предлаганите услуги по обгрижване, водейки до подобряване качеството на живот.
 
Проектът предвижда проучвателни посещения в публични институции, сред които и представителството на държавната власт в област Силистра, в едноименното кметство, в Дом за стари хора Силистра и др. релевантни за областта на действие на проект SAGE, в партньорските области (окръг Констанца, съответно област Силистра), като тяхната цел е реализирането на обмен на опит и добри практики в полза на повишаването на качеството на предлаганата социална помощ.
 
Областният управител приветства гостите, напомняйки им, че за добрите междусъседски взаимоотношения е най-добре, когато отидеш или ти дойдат гости от най-близките населени места. Той представи в общи щрихи административното деление и икономическата основа на Крайдунавска Добруджа.
 
Гостите разказаха за проекта и за постигнатите до този момент резултати, за поминъка в техните населени места, изразявайки и удовлетворение, че се връщат по места, където е започнал проектът преди година и половина. Те заявиха, че и след проекта ще продължат да изпълняват целта му – да оказват грижа на възрастните хора, защото те заслужават уважение и отношение.