КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2018 Г.

24/7/2018
С над 240 са намалели регистрираните безработни в областта през юни
 
През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са506 (с 96 повече спрямо май).Започналите работа безработни без квалификация са 213, с работническа професия - 192, а специалистите със средно специално и висше образование - 101. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 93. Заетост е осигурена на 128 продължително безработни, както и на 33 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 185 безработни, което е с 9 повече в сравнение със същия месец на м.г. С посредничеството на бюрата по труда други 163 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.
 
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 307.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 191 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (32), търговията и строителството (по 20), селското стопанство (12), образованието (9), хотелиерството и ресторантьорството (6), държавното управление (5) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 115 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. За 1 място се търси работник по насърчителна мярка на ЗНЗ.
 
Към края на юни в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5262. Техният брой намалява с 242 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 184 заети, 52 учащи и 97 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,6%,при 12,1% през предходния месец. В сравнение с юни 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за юни 2018 г. е 5,7 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,9% /482 безработни лица/, следват общините Главиница - 24,9% /831/, Алфатар – 21,2% /210/, Ситово - 20,1% /303/, Дулово– 17,0% /1 647/, Тутракан – 7,5% /390/, и най-ниско в община Силистра - 6,0% /1 399/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юни са 2575 (48,9%)от всички регистрирани безработни в областта. Над 73 на сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 70%.
 
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 62%, с работнически професии – 26%, специалисти – 12%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са 37%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 370.
 
23 юли 2018 г.