КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАРТ 2018 Г.

24/4/2018

През МАРТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 559 (със 189 повече в сравнение с февруари). Започналите работа безработни без квалификация са 235, с работническа професия - 227, а специалистите със средно специално и висше образование - 97. Повече от 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 87. Заетост е осигурена на 56 продължително безработни, както и на 18 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 409 безработни, което е два пъти повече в сравнение с февруари. С посредничеството на бюрата по труда други 40 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през март.
 
Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 632, което е с 284 повече спрямо февруари.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика нараства и се изразява в заявените общо 590 места в бюрата по труда (сравнено с февруари те са с над два пъти повече). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (271), хотелиерството и ресторантьорството (117), държавното управление (59), търговията (55), преработващата промишленост (48) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през март са заявени 42 работни места – основно по НП „Асистенти на хора с увреждания”и по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на март в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 026. Техният брой намалява с 276 в сравнение с края на февруари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 186 заети, 51 учащи и 97 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,2%,при 13,8% през предходния месец. В сравнение с март 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за март 2018 г. е 6,8 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,3% /519 безработни лица/, следват общините Главиница - 27,7% /925/, Ситово - 25,6% /385/, Алфатар – 23,3% /231/,Дулово– 18,3% /1770/, Тутракан – 9,2% /482/,и най-ниско в община Силистра - 7,4% /1714/.
Продължително безработните лица с престой на борсата над 1 година към края на март са 2 653 (44,0%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 68%. 
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са39%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 386.
24април 2018 г.