КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ФЕВРУАРИ 2018 Г.

29/3/2018
370 са постъпилите на работа в областта през февруари
 
През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 370 (със 75 повече в сравнение с януари, както и с 51повечеотколкото през същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 145, с работническа професия - 111, а специалистите със средно специално и висше образование - 114. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 91. Заетост е осигурена на 73 продължително безработни, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 196 безработни, което е с 34 повече в сравнение с януари. С посредничеството на бюрата по труда други 73 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през февруари.
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 348, което е със 17 повече спрямо януари, а сравнено със същия месец на м.г. броят им е с 60 по-голям.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 284 места в бюрата по труда (сравнено с януари те са с 41 повече, а със същия месец на м.г. – с 63). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от хотелиерството и ресторантьорството (116), селското стопанство (48), преработващата промишленост (35), държавното управление (25), търговията (20), транспорта (12) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през февруари са заявени 64 работни места – основно по НП „Асистенти на хора с увреждания”и по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6302. Техният брой намалява със 126 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 184 заети, 51 учащи и 97 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,8%,при 14,1% през предходния месец. /В сравнение с февруари 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта. /На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за февруари 2018 г. е 7,0 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,3% /535 безработни лица/, следват общините Главиница - 29,8% /996/, Ситово - 26,5% /399/, Алфатар – 23,4% /232/,Дулово– 18,4% /1783/, Тутракан – 10,1% /528/,и най-ниско в община Силистра - 7,9% /1 829/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на февруари са 2 645 (42,0%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 68%.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованиетоот общият брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 11%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 392.
 
28 март 2018 г.