Заседание в Габрово на РСР на Северен централен район

28/3/2018

В град Габрово бе проведено поредното заседание на Регионален съвет за развитие на Северен централен район, в който участва областният управител на област Силистра Ивелин Статев.

На него представителите на различните видове власти (НС, МС, областни управители) разгледаха три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 в страната (в момента районите за планиране са 6).

Презентацията по темата бе от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на Управляващия орган по ОП „Региони в растеж“ (2014-2020 г.).

Вариантът, разделящ страната на четири района, се смята за най-подходящ за развитието на държавата като цяло, защото залага на териториалните особености. 

Според този вариант Русе ще е център на район Дунавски, включващ областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Той щял да позволи по-висока степен на сътрудничество между областите и общините по поречието на р. Дунав.

Промяната се налагала поради негативните демографски тенденции най-вече в Северозападния и в Северния централен райони, където има най-голяма опасност предвид намаляването на населението в тях да се спадне под минималния европейски праг за второ ниво район - 800 000 души.

Прогнозира се, че при въвеждането на ново райониране ще се осигурят европейски средства за по-ефективно териториално сближаване.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените проекти на актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.

По време на заседанието беше представена за обсъждане и разработката „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“ на „Национален център за териториално развитие” ЕАД, изпълняващо обществена поръчка.