Заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие на област Силистра

26/3/2018
В залата на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие на област Силистра, водено от заместник-областния управител Стоян Бонев. В дневния ред: обсъждане на информация с резултати от проучване на работната сила сред 400 фирми от региона; определяне на работна група за изготвяне на Регионална програма за заетост на база на проекти от общините общо за 312 312 хил. лева, определени за 79 работни места при 8-часов работен ден и за 103 места при 6-часов работен ден - изборът е на общините кой вариант да изберат или в каква комбинация между двете възможности - най-вероятно за периода май-ноември 2018 г.; приемане на методика за оценка и подбор на подадените проектни предложения, които да пристигнат в Областна администрация до 13 април, а до края на следващия месец – и в МТСП, и др.
 
За резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област  Силистра
 
В периода  5-28 февруари 2018 г. Агенция по заетостта проведе първото по рода си проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила във връзка със Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.
 
За целта бе публикувана  препратка към анкетния формуляр на сайта на Областна администрация Силистра. Проведени бяха и други информационни моменти, за да достигне поканата за участие в проучването до повече адресати. За финал бе изготвена обобщена информация, валидна на областно ниво.
 
Участвайки с попълването на анкетния формуляр, бизнесът показва, че е съпричастен и ще определи посоката при изготвяне на държавния бюджет по отношение на целевото подпомагане на работодатели за наемане на квалифицирани кадри.
 
В резултат на предприетите действия от страна на инициаторите на анкетата,вкл. и от страна на Областна администрация Силистра, както и на работодателските и браншовите организации в региона, в анкетното проучване се включиха оптимален брой работодатели, което даде възможност за относително вярна преценка за мнението и нуждите в област Силистра.
 
Сред изводите: по различни организационни причини стана невъзможно информацията да достигне до максимален брой работодатели, а основен проблем се оказа липсата на заинтересованост от страна на малки фирми и институции да се включат в подобно начинание. Тези и други констатации ще бъдат взети предвид при подготовката на второто анкетно проучване, което се предвижда да стартира на 1.09.2018 г.
 
Какво прави впечатление по отношение на структурата на участниците в анкетата? По брой работни места: 5 са фирмите с работници и служители от 150 до над 250; 30(51-150); 67 (11-50); 50 (под 5) и др. Основни изводи и констатации: провеждането на подобни анкетни проучвания и предприемане на адекватни мерки е предпоставка за синхронизиране на нуждите на  бизнеса и държавния план прием в професионалните училища; има необходимост въпросите към работодателите от реалния сектор да са профилирани за микро, средни и големи предприятия, както и да се включат строго браншови въпроси.
 
Какви са направените изводи дотук от обработката и обобщението на анкетите, извършено съгласно утвърдена матрица на дейностите, отговорностите и сроковете за изпълнението им, осъществени на областно ниво от работна група определена със заповед на областния управител Ивелин Статев.
 
Броят на работодателите, попълнили анкетен формуляр, е 399 (предимно от частния сектор).Като най-важно изискване при подбора на кадри работодателите са посочили наличието на позитивни личностни качества сред кандидатите. За отбелязване е, че най-малко работодателите при подбор търсят наличие на придобита професионална квалификация, тъй катоимат възможност да им осигурят най-често стажуване по придобита професия под ръководството на наставник, както и обучение за повишаване на квалификацията, и за преквалификация.Работодателите заявяват потребности и от други знания и умения на настоящия и бъдещ персонал, в т.ч. най-често въвеждане на нови технологии, оборудване, продукти, които изискват специфични знания и умения. Набляга се също на качества като самоконтрол и дисциплина.
 
Анкетираните работодатели през следващите 6 месеца ще имат потребности от специалисти с висше образование от следните професионални направления. Най-често се търсят хора за администрация и управление, за икономически дейности; при информатика, компютърни науки, електротехника, електроника и автоматика. Най-рядко се търсят прависти, както още специалисти в сферите на туризма и химическите технологии.
 
Какво е потребността от специалисти със средно образование през следващите 6 месеца на база на заявките в различни професионални области? Най-често: в сферите на управление и администрация  в професионални направления като „търговия на едро и дребно“, „маркетинг и реклама“, „финанси, банково и застрахователно дело“, „счетоводство и данъчно облагане“, „секретарски и административни офис дейности“.
 
И още: за производство и преработка в професионални направлениякато „хранителни технологии“, „производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, „производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“, „минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми; транспорт, архитектура и строителство. Най-рядко: при социални услуги, здравеопазване, ветеринарна медицина, опазване на околната среда, обществена сигурност и безопасност.
 
През следващите 6 месеца работодателите посочват, че ще търсят следните професии – най-често икономисти, продавач консултанти, оперативни счетоводители, офис секретари, сервитьор бармани, готвачи, електротехници, помощник-възпитатели, водачи на МПС в обществен транспорт, машинни оператори и монтьори на транспортна техника.
 
Най-рядко: аниматори в туризма, болногледачи, животновъди и растениевъди, козметици и маникюрист педикюристи, организатори на интернет приложения, пътни строители, горски работници, стъклари, сътрудници в малък и среден бизнес, както и в социалните дейности, и др.
 
Анкетираните прогнозират потребност обаче и от следните професии: инженери по механизация на селското стопанство, програмисти на цифрово-програмни машини и на автотранспортна техника; лекари и учители, както и в много други дейности с по-ниско образование, вкл. моряци, щурмани, капитани на кораби, водачи на селскостопански и тежкотоварни машини, и др.
 
Какви са ключовите компетентности, които работодателите считат, че е необходимо да притежават търсените от тях кадри? Най-често: умение за общуване на друг език на много добро ниво; инициативност и предприемачество;     отговорност за собствените действия, дигитална компетентност; познания по информационни и комуникационни технологии,  умения за използване на електронни средства, мултимедийни технологии и интернет; обществени и граждански компетентности. Най-рядко се търсят хора с математическа компетентност и с основни знания в областта на природните науки и технологиите.
 
Какво е очакваното търсене на работници без специална квалификация през следващите 6 месеца – най-често: неквалифицирани работници – общи работници, куриери, носачи; помощници при приготвянето на храни; работници в транспорта и складирането.
 
Очаквано търсене след 3-5 години на персонал със следните професии: най-често става дума за лекари, учители, строители, моряци, майстори (дограма, обработка на дърво, пластмаса и алуминий), оператори на машини, вкл. в сферата на шивачеството; шофьори на тежкотоварни автомобили, обслужващи работници в производството, както и нискоквалифицирани работници.