Анкетно проучване на потребностите от работна сила на работодателите от област Силистра

5/2/2018
 
На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
 
В тази връзка, Агенцията по заетостта разработи електронен (on-line) анкетен формуляр, чрез който, съвместно с Комисиите по заетостта, да се организира и проведе проучване сред работодателите във всички области. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.
 
Проучването на потребностите на работодателите ще се провежда в предложения формат, съдържание и процедури за първи път, поради което следва да се счита за пилотно. В хода на провеждане и след приключването му ще се анализират както съответствието на изведените обобщени резултати и констатации, така и възникналите трудности, проблеми и предложения за подобряване и модернизиране на процеса.
 
Анкетното проучване на потребностите от работна сила на работодателите от област Силистра може да намерите тук.