КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

29/1/2018
Над 230 безработни са постъпили на работа през последния месец на 2017-а
 
През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 231 (като темп броят им е колкото и през същия месец на м.г. - с 5повече).Започналите работа безработни без квалификация са 74, с работническа професия - 96, а специалистите със средно специално и висше образование - 61. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 65. Заетост е осигурена на 72 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 84 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 36 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 121.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 88 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от образованието (19), търговията (13), преработващата промишленост (10), хотелиерството и ресторантьорството (7), селското стопанство и държавното управление (по 4), строителството (3) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през декември са заявени 33 работни места – по схеми на ОПРЧР.
 
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6106. Техният брой се увеличава със 197 в сравнение с края на ноември.Като търсещи работа лица са регистрирани и 183 заети, 48 учащи и 94 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,4%,при 13,0% през предходния месец. /В сравнение с декември 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,0 процентни пункта./На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за декември 2017 г. е 7,1 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,8% /590 безработни лица/, следват общините Главиница - 30,1% /1005/, Ситово - 25,6% /386/, Алфатар – 23,1% /229/, Дулово– 18,0% /1747/, Тутракан – 9,6% /500/, и най-ниско в община Силистра - 7,1% /1 649/.
 
Продължително безработните лица(с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 2659 (43,6%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 68%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 27%, специалисти – 14%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са 39%, а висшистите –8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 380.
 
26 януари 2018 г.