МТСП обяви процедура по кандидатстване за отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България

23/1/2018
Известна е тазгодишната процедура по кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България, научаваме от писмо до областните координатори по организацията на този процес, които за нашия регион са в Областна администрация.
 
Срок за подаване на документи: 9 февруари, като повече информация по темата има на сайта на Министрество на труда и социалната политика в раздел „Новини“ и в раздел „Равни възможности“.  В срок до 17:30 часа на 09.02.2018 г., кандидатите следва да представят в Приемната на Министерство на труда и социалната политика – адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:
1.                  Попълнена Анкета за оценка на кандидатите;
2.                  Доказателства за посочената в Анкетата информация;
3.                  Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна;
 
Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 
Отличителният знак е със стойност на морална награда – плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност. Това е символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички.
 
Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.
 
Отличителният знак ще бъде връчен в дните около 26 април 2018 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.ЗЗ от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власти), стопански и нестопански организации; обществени организации и институции.
Всички кандидати е необходимо да посочат своя принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите
Условия, на които следва да отговарят кандидатите:
1.                  Да имат приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, включващи правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
2.                  Да имат служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
3.                  Да разполагат с изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване, съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
4.                  Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
5.                  Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
6.                  Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.
 
Подробна информация има в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.