КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ОКТОМВРИ 2017 Г.

29/11/2017
 
Над 400 са постъпилите на работа в областта през октомври
 
През ОКТОМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 401 (с 20 повече отколкото през септември). Започналите работа безработни без квалификация са 170, с работническа професия - 132, а специалистите със средно специално и висше образование - 99. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 120. Заетост е осигурена на 111 продължително безработни, както и на 33 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 145 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 118 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през октомври.
 
Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 178.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 152 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (43), търговията (18), селското стопанство (12), държавното управление и административните и спомагателните дейности (по 11), образованието (9), строителството и хотелиерството и ресторантьорството (по 7) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през октомври са заявени 21 работни места – по схеми на ОПРЧР и програми по НПДЗ. За 5 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
 
Към края на октомври в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5 654. Техният брой леко се увеличава с 35 в сравнение с края на септември, което се дължи на регистрациите на приключили работа в летните сезонни дейности лица.Като търсещи работа лица са регистрирани и 157 заети, 44 учащи и 76 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,4%, при 12,3% през предходния месец.
 
В сравнение с октомври 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,0 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за октомври 2017 г. е 6,7 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,1% /578 безработни лица/, следват общините Главиница - 28,2% /941/, Ситово - 21,6% /325/, Алфатар – 20,3% /201/, Дулово– 17,3% /1671/, Тутракан – 7,8% /409/, и най-ниско в община Силистра - 6,6% /1529/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 2 764 (48,9%) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са37%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 382.
 
2ноември 2017 г.