Представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС в Тутракан

22/11/2017
В Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“ в град Тутракан бе представяно Българското председателство на Съвета на ЕС с участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства участниците в срещата; Елена Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра, и Петя Василева – зам.-кмет на община Тутракан, която откри форума от името на Общинска администрация в присъствието на представители на кметства и на народни читалища, както и на граждани.
 
Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, представи презентацията, посветена на 10-ата година от членството на България в ЕС, както и предстоящото председателство.
 
Свои съпътстващи събитието презентации имаха Областен информационен център Силистра чрез своя управител Ани Караджова – за проектите в предходния и в настоящия програмни периоди, както и Васил Тончев от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – за уникален проект, представящ на сайта си www.libsilistra.bg медицински и транспортни услуги в 4 общини в област Силистра.
 
ОИЦ Силистра представи ефектите от членството в ЕС конкретно за област Силистра. В региона за периода 2007-2013 г. са усвоени 165 милиона лева. За новия период 2014-2020 година има 160 сключени договори за 67 милиона лева. Средно на жител се падат инвестиции за 598 лева.
 
Българското ротационно председателство на Съвета на ЕС започва с откриване на 4 януари в София и ще продължи до 30 юни 2018 г. В тези шест месеца са разположени 230 събития в столицата и в други големи български градове, а други 1 500 са в Брюксел, където е седалището на Европейската комисия.
 
На присъстващите им стана ясно, че решенията на Европейския съюз са „продукт“ от сътрудничество в „институционалния триъгълник“, включващ Европейска комисия, предлагаща законодателство, както и следяща за прилагането му, изпълняваща политиките и бюджета на ЕС; Европейски парламент, който е пряко избираем орган на ЕС, имащ законодателни, надзорни и бюджетни отговорности; Съвет на Европейския съюз – на практика това е „гласът“ на правителствата на страните от ЕС – той приема закони на ЕС и координира политиките на Съюза.
 
С понятието председателство на Съвета на ЕС се обозначава поемането от страна-член на ЕС на отговорността за общите решения на Съвета на Европейския съюз във всички аспекти от неговата работа. То се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на всеки шест месеца (България е от 1 януари до 30 юни 2018 г.).
 
Председателството съчетава в себе си функциите на политически лидер, администратор, посредник и представител: определяне на политически приоритети и изготвяне на национална програма на ротационното председателство; администриране  и координация; осъществяване на посредничество за постигане на консенсус, както и на представителство.
 
Ротационното председателство играе съществена роля и притежава редица инструменти, с които при добра организация е способно да оказва влияние в процеса на вземане на решения.
 
Пред аудиторията бе представена презентация, включваща темите: 10 години членство на България в ЕС и резултатите от него; Българското председателство като роля и съдържание, възможности и отговорности. Гласовитата Елица Камбурова се включи в събитието за българското председателство на Съвета на ЕС с песента Моя страна, моя България.
 
В контекста на презентацията подрастващите научиха, че в рамките на Европейския съюз, създаден като Европейска икономическа общност през 1957 г., а в настоящия си вид през 1992-1993 г., функционират 7 институции, които имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения. Освен трите в т.нар. институционален триъгълник, това са още Съд на ЕС, контролиращ спазването на договорите и нормативните актове на ЕС; Европейска централна банка; Европейска сметна палата, контролираща бюджета на ЕС.
 
Представянето на Българското председателство на Съвета на ЕС в област Силистра е с общо 7 събития във всички общини, от които 4 в народни читалища – в Тутракан, Главиница, Алфатар и село Искра. Три са т.нар. основни събития като част от програмата за изпълнение в Крайдунавска Добруджа на Комуникационната стратегия на Република България – в Дулово, Сребърна и Кайнарджа.